Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1

Ysgol Min y Ddôl Lon Plas Kynaston Cefn Mawr Wrecsam LL14 3PY 01978 820903 Pennaeth: Mrs Claire Rayner

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 G03 - £9.18 -£9.36 per hour (15 awr yr wythnos – pob bore yn unig)

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG. DIM GWYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

I gychwyn cyn gynted a phosib hyd at Ebrill 2020 yn yr achos gyntaf . Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 i gefnogi disgyblion yr adran Iau yn ystod eu gwersi a rhoi cymorth cyffredinol i’r athro yn yr ystafell ddosbarth a thu allan. Bydd y gallu i gyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd cysylltwch â’r Pennaeth ar y rhif uchod. Mae pecynnau cais ar gael i'w lawrlwytho o www.wrecsam.gov.uk/swyddi, neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu ffonio: 01978 297403. ANFONWCH Y FFURFLENNI CAIS YN ÔL WEDI EU LLENWI YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: Dydd Iau, 26ain o Fedi (Hanner Dydd) Cyfweliadau: Dydd Mawrth, Hydref 1af

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 26/09/2019
Cyflog/Graddfa: £9.18 - £9.36 per hour
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04336
Dyddiad Postio 05/09/2019
Ymlyniad

Hysbysebu