Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)

Ysgol Gynradd Gymunedol Black Lane Lôn Hir Pentre Broughton Wrecsam LL11 6BT 01978 757959

Pennaeth: Mrs Beccy Fox

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Graddfa L03 27.5 awr yr wythnos (8:55am – 3:05pm – yn ddyddiol)

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR I ddechrau ar 4 Tachwedd 2019 – Gorffennaf 2020 - Dros Dro dros Gyfnod Mamolaeth

Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 i ddarparu cymorth 1:1 i ddisgybl gydag anghenion unigol yn y Cyfnod Sylfaen. Mae gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad o gefnogi anghenion corfforol, meddygol ac addysgol yn ddymunol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n unigol ar gynllun addysg a baratowyd gan gefnogi’r disgybl yn y dosbarth, dros amser cinio ac ar y buarth.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

Mae pecynnau ymgeisio ar gael i'w lawrlwytho o www.wrecsam.gov.uk/swyddi neu drwy gysylltu â'r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk; neu drwy ffonio: 01978 297403.

DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I LLENWI YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

DYDDIAD CAU: Hanner dydd, dydd Gwener, 4 Hydref 2019 Cyfweliadau: I'w cadarnhau

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 04/10/2019
Cyflog/Graddfa: £10,733 - £10,948
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04339
Dyddiad Postio 05/09/2019

Hysbysebu