Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Cymdeithasol - IRT (FTP-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Cymdeithasol - IRT (FTP-EXT)

Mae’r Tîm Ymateb Cychwynnol yn dîm Gwaith Cymdeithasol sy’n gweithio ar y cyd gyda'r Tîm Therapi Galwedigaethol i ddarparu Un Pwynt Mynediad i Oedolion. Mae’r Un Pwynt Mynediad i Oedolion yn darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i ddinasyddion drwy ganfod deilliannau ac edrych ar ddatrysiadau i hyrwyddo Lles. Mae ystod o ddarparwyr gwasanaeth o fewn Un Pwynt Mynediad i Oedolion, sy’n darparu gwasanaethau ataliol gan gynnwys Swyddog Lles Cymunedol y Trydydd Sector, Technoleg Gynorthwyol (Delta Wellbeing), Gweithwyr Nam ar y Synhwyrau, a GOGDdC (Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr). Fel rhan o’r Un Pwynt Mynediad i Oedolion, mae Gweithwyr Cymdeithasol yn y Tîm Ymateb Cychwynnol yn gweithio’n agos gyda Therapyddion Galwedigaethol a gweithwyr proffesiynol o wasanaethau statudol eraill, megis Iechyd a'r Heddlu, er mwyn canfod a rheoli peryglon i les a diogelwch dinasyddion.

Mae gan Weithwyr Cymdeithasol y Tîm Ymateb Cychwynnol lwyth achosion dynodedig o ddinasyddion sy'n oedolion, sydd angen mwy o gymorth ac ymyrraeth. Gan ei fod yn dîm oedolion generig, mae'r Tîm Ymateb Cychwynnol/Un Pwynt Mynediad i Oedolion yn cynnig cyfle i Weithwyr Cymdeithasol weithio o fewn tîm aml-fedrus a gweithio gyda dinasyddion, waeth beth yw eu hoedran neu anabledd.

Mae dinasyddion Wrecsam yn cynnwys preswylwyr Carchar Berwyn. Mae’r Tîm Ymateb Cychwynnol yn gyfrifol am ddarparu Gwaith Cymdeithasol yn y carchar, ac mae cyfle i’r Gweithwyr Cymdeithasol yn y tîm weithio yn y carchar yn dilyn gwiriad uwch.

Am ragor o wybodaeth am y tîm neu’r swydd, cysylltwch â’r Rheolwr Tîm, Annette Green ar 01978 298260 neu anfonwch e-bost at Annette.green@wrexham.gov.uk

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 29/11/2019

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 29/11/2019
Cyflog/Graddfa: £26,317 - £32,029
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04465
Dyddiad Postio 29/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu