Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Clirio a Glanhau

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Clirio a Glanhau

Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf

Gweithiwr Clirio a Glanhau

£8.82 yr awr 35.00 awr yr wythnos

Rydym yn chwilio am weithwyr Clirio a Glanhau parhaol i glirio a glanhau eiddo domestig gwag, yn ogystal ag ystod o ddyletswyddau eraill fel y nodir yn y disgrifiad swydd. Prif Gyfrifoldebau 1. Clirio a glanhau eiddo domestig gwag sy’n eiddo i’r Cyngor yn drylwyr, gan gynnwys cael gwared ar ddodrefn a gwaredu sbwriel gan gynnwys eitemau risg uchel. 2. Clirio gerddi ac ardaloedd allanol eraill a chael gwared ar wastraff yn ddiogel. 3. Glanhau eiddo domestig y Cyngor yn derfynol cyn i denantiaid newydd eu preswylio. 4. Clirio, glanhau'n drylwyr a pharatoi eiddo domestig y Cyngor a gaiff ei osod yn y tymor byr, gan gynnwys cael gwared ar ddodrefn a chynnwys 5. Clirio gerddi, siediau gardd ac ardaloedd allanol eraill a chael gwared ar wastraff yn ddiogel. Gwaith paentio mewnol, mân waith trwsio a glanhau eiddo. Danfon dodrefn newydd a dodrefn meddal gan gynnwys dillad gwely a gorchuddion soffa. Danfon a chasglu dillad i’w golchi. 6. Glanhau adeiladau'r Cyngor yn drylwyr gan gynnwys ysgolion ac adeiladau cyhoeddus megis yr orsaf fysus, marchnadoedd a chyfleusterau cyhoeddus. Ar adegau gallai hyn olygu gweithio ar uchder gan ddefnyddio llwyfannau gweithio statig neu symudol. 7. Ar ran yr Adran Dai gwagio gofodau atig gwag eiddo domestig Cyngor ar ôl pla o lygod a / neu gronni cynnwys. Symud a chael gwared ar ddeunyddiau gwastraff. 8. Danfon deunyddiau glanhau o siopau canolog i safleoedd glanhau, a danfon dodrefn, cyfarpar, parseli a stociau glanhau i ysgolion a safleoedd y Cyngor. 9. Glanhau adeiladau'r Cyngor yn drylwyr gan gynnwys ysgolion ac adeiladau cyhoeddus megis yr orsaf fysus, marchnadoedd a chyfleusterau cyhoeddus. 10. Ymateb i alwadau brys yn adeiladau'r Cyngor gan gynnwys ysgolion (e.e. llifogydd, difrod tân, cael gwared ar nodwyddau).

Gallwch ymgeisio am y swydd ar-lein neu gallwch ofyn am becyn cais gan: Tiffany Underhill, Adran Tai a'r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU, Ffôn: 01978 315643 Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran

Dyddiad Cau: 25/01/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £8.82 per hour
Cyfnod Rhan Amser
Adran Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf
Cyfeirnod 03865
Dyddiad Postio 08/01/2019

Hysbysebu