Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

NGHANOLFANNAU TEULU

Hysbysebu

Manylion Swyddi

NGHANOLFANNAU TEULU

NGHANOLFANNAU TEULU LO7 £21,693 - £24,657 (pro rata) 20 awr yr wythnos 42 Wythnos y flwyddyn. Dros dro am 12 mis. Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod sydd wedi’i leoli’n bennaf yng Nghanolfan Deuluoedd Idwal ond hefyd rhaid bod yn barod i weithio yn y ddwy Ganolfan Deuluoedd yn ôl y gofyn. Mae hon yn rôl gyffrous gan mai chi fydd yr Unigolyn dynodedig a fydd yn gyfrifol am ddarpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg yng Nghanolfan Deuluoedd Idwal. Bydd y rôl yn golygu arwain y grŵp gofal plant a goruchwylio Gweithwyr Plant a Theuluoedd Dechrau’n Deg yn y grŵp. Fel yr unigolyn sy'n gyfrifol, bydd disgwyl i chi gynnal darpariaeth gofal plant o safon uchel i fodloni disgwyliadau a gofynion C.I.W a’r tîm Dechrau'n Deg sy’n cyllido’r ddarpariaeth. Yn ddelfrydol bydd gan ymgeiswyr gymhwyster Blynyddoedd Cynnar GDDP (Arweinyddiaeth Lefel 5) gan fod y cymhwyster hwn yn hanfodol ar gyfer darpariaeth Dechrau’n Deg. Serch hynny, os oes gennych chi gymhwyser cyfatebol yn y maes hwn; profiad helaeth o weithio mewn amgylchedd Blynyddoedd Cynnar, ac yn fodlon astudio ar gyfer y cymhwyster hwn trwy asesiad sy’n seiliedig ar waith o fewn amserlen deuddeng i ddeunaw mis o hyd y cytunir arni, fe fyddem yn ystyried ac yn croesawu eich cais. Bydd yn rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfathrebu a sgiliau ysgrifenedig a rhyngbersonol ardderchog, yn ogystal â’r gallu i weithio gyda rhieni. Mae’r gallu i yrru a gweithio’n hyblyg yn y ddwy Ganolfan i ymgymryd â gwahanol agweddau’r gwaith yn hanfodol. Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Am fwy o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Lyn Millen, Rheolwr Tîm Canolfannau i Deuluoedd, ar 01978 824342/352249 neu anfonwch e-bost at lyn.millen@wrexham.gov.uk. I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012 / Cyfnewid Testun ar 18001 01978 292012, neu drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan. Dyddiad Cau: Dydd Gwener : 25/01/2019 Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £21,693 - £24,657 (pro rata)
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol i Blant
Cyfeirnod 03864
Dyddiad Postio 08/01/2019

Hysbysebu