Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD UN I UN - DECHRAU'N DEG

Hysbysebu

Manylion Swyddi

GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD UN I UN - DECHRAU'N DEG

GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD UN I UN - DECHRAU'N DEG

15 awr yr wythnos (yn gweithio 42 wythnos y flwyddyn) LO5 £17,972- £19,446 pro rata Dros dro

Mae Dechrau’n Deg yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig cyfle go iawn i wneud gwahaniaeth i blant o dan 4 oed a'u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol yn Wrecsam ac sydd fwyaf angen cymorth.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Plant a Theuluoedd Un i Un sydd â phrofiad yn y blynyddoedd cynnar i weithio yn narpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg Canolfan Deulu Idwal. Bydd y swydd yn golygu gweithio gyda phlant sydd angen cymorth un i un er mwyn gallu cael mynediad at y ddarpariaeth grŵp. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm cyfeillgar a brwdfrydig sy'n ymroddedig ac yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd ysgogol ar gyfer plant dwy i dair oed. Bydd gennych chi gymhwyster QCF Lefel 3 neu gymhwyster perthnasol arall. Mae'r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012 / Cyfnewid Testun ar 18001 01978 292012, neu drwy e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan. Dyddiad Cau: Dydd Gwener 25/01/2019. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £17,972 - £19,446 (pro rata )
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol i Blant
Cyfeirnod 03860
Dyddiad Postio 08/01/2019

Hysbysebu