Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithredwr Glanhau Parhaol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithredwr Glanhau Parhaol

Gweithredwr Glanhau Parhaol Ysgol Plas Coch, Wrecsam

L02 pwynt 6 £7.78 yr awr 11.25 awr yr wythnos (Llun – Gwener 3.30pm - 5.45pm) 39 wythnos

Rydym yn chwilio am weithiwr glanhau parhaol i weithio yn Ysgol Plas Coch, Wrecsam. Prif Gyfrifoldebau Mae'r amrywiaeth o waith a wneir gan y staff glanhau yn cynnwys glanhau’r holl ystafelloedd, swyddfeydd ac ardaloedd eraill o’r fath sydd mewn defnydd yn ogystal â thoiledau, coridorau a grisiau ar gyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal. 1. O dan gyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal, cyflawni’r holl waith hyd y safon foddhaol gydnabyddedig ac ar yr amlder a bennwyd gan yr awdurdod. 2. Rhoi gwybod i'r gofalwr neu’r Goruchwyliwr Ardal am unrhyw beth sy'n debygol o effeithio ar eu gwaith neu unrhyw beth y dylen nhw fod yn ymwybodol ohono. 3. Sicrhau ymwybyddiaeth o, a chydymffurfio â dogfennau Iechyd a Diogelwch a COSHH yr Awdurdod. 4. Cadw loceri storio, cypyrddau a pheiriannau mewn cyflwr glân a thaclus. 5. Defnyddio offer a deunyddiau glanhau yn y modd a ragnodwyd gan dderbyn cyfrifoldeb dros yr offer a sicrhau y caiff ei ddefnyddio a’i gadw’n ddiogel. 6. Llofnodi i mewn a llofnodi allan bob dydd a chwblhau unrhyw waith papur angenrheidiol. Os oes unrhyw beth yn effeithio ar eich presenoldeb yn y gwaith, egluro’r rhesymau dros hynny i’r Goruchwyliwr Ardal cyn gynted â phosib. 7. Unrhyw waith arall dan gyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal.

Gellir cwblhau ceisiadau ar-lein neu gallwch ofyn am becyn cais gan: Tiffany Underhill, Gwasanaethau Masnachol Wrecsam, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU. Rhif Ffôn: 01978 315643.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

Dyddiad cau: 25/01/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £8.55 per hour
Cyfnod Rhan Amser
Adran Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf
Cyfeirnod 03868
Dyddiad Postio 08/01/2019

Hysbysebu