Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Glanhau Parhaol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Glanhau Parhaol

Gweithiwr Glanhau Parhaol Ysgol Bryn Alyn, Gwersyllt, Wrecsam

L02 pwynt 6 £7.78 yr awr 11.25 awr yr wythnos (Llun - Gwener 3.30pm - 5.45pm) 41 wythnos

Rydym ni’n chwilio am lanhawr parhaol i weithio yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt, Wrecsam. Prif Gyfrifoldebau Mae'r amrywiaeth o waith a wneir gan y staff glanhau yn cynnwys glanhau pob ystafell, toiled, coridor, grisiau, swyddfa ac ardal arall o’r fath sy’n cael eu defnyddio dan gyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal. 1. Gwneud yr holl waith i'r safon foddhaol gydnabyddedig ac ar yr amlderau a bennir gan yr awdurdod yn ôl cyfarwyddyd Goruchwyliwr Ardal. 2. Rhoi gwybod i'r gofalwr neu’r Goruchwyliwr Ardal am unrhyw beth sy'n debygol o effeithio ar eu gwaith neu unrhyw beth y maent yn ystyried y dylen nhw fod yn ymwybodol ohono. 3. Dylai’r sawl a benodir fod yn ymwybodol o, a chydymffurfio â dogfennau Iechyd a Diogelwch a COSHH yr Awdurdod. 4. Cynnal a chadw loceri storio, cypyrddau a pheiriannau mewn cyflwr glân a thaclus. 5. Defnyddio offer a deunyddiau glanhau yn y modd a ragnodwyd, gan dderbyn cyfrifoldeb dros yr offer a ddefnyddir a sicrhau y defnyddir ac y cedwir offer o'r fath yn ddiogel. 6. Llofnodi i mewn a llofnodi allan bob dydd a chwblhau unrhyw waith papur angenrheidiol. Rhoi gwybod i'r Goruchwyliwr Ardal mor fuan â phosib am unrhyw beth sy'n effeithio ar eich presenoldeb yn y gwaith. 7. Unrhyw waith arall dan gyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal.

Gellir cwblhau ceisiadau ar-lein neu gallwch ofyn am becyn cais gan: Tiffany Underhill, Gwasanaethau Masnachol Wrecsam, Ffordd Rhuthun, Wrecsam. LL13 7TU. Ffôn: 01978 315643.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

Dyddiad Cau: 25 Ionawr 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/01/2019
Cyflog/Graddfa: £8.55 per hour
Cyfnod Rhan Amser
Adran Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf
Cyfeirnod 03869
Dyddiad Postio 09/01/2019

Hysbysebu