Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes - Barker's Lane (PTT - EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes - Barker's Lane (PTT - EXT)

Ysgol Gymunedol Barker’s Lane Lôn Barcas Wrecsam LL13 9TP

Pennaeth: Mrs C Harrison-Edwards

Athro/Athrawes rhan-amser 0.55 dros Gyfnod Mamolaeth Graddfa Gyflog: M.P.R / U.P.R

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gymunedol Barkers Lane yn dymuno penodi ymarferydd dosbarth cynradd rhagorol ac ysbrydoledig i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth, gan ddechrau ar ddiwedd mis Ionawr 2020.

Yr oriau gwaith yw 5 bore yr wythnos yn y dosbarth derbyn.

Rydym yn chwilio am athro/athrawes greadigol, angerddol a deinamig i ymuno â Thim y Cyfnod Sylfaen.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn: • Meddu ar ddisgwyliadau uchel gan bawb ac yn credu mewn dull dysgu cyfannol lle mae’r plentyn yn ganolog. • Dangos bod ganddynt agwedd gadarnhaol, eu bod yn gweithio ar eu menter eu hunain ac yn defnyddio dulliau gweithio blaengar. • Defnyddio technoleg ddigidol yn hyderus a chreadigol. • Meddu ar wybodaeth gyfredol am ddatblygiadau addysgol presennol gan gynnwys y Cwricwlwm i Gymru a’r Diwygiad ADY.

Mae’r swydd hon yn amodol ar gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae unrhyw un sydd â diddordeb yn cael eu hannog i ymweld â’r ysgol: Ddydd Mercher 20 Tachwedd am 3.45pm neu ddydd Mercher 27 Tachwedd am 9.15am. Anfonwch e-bost at yr ysgol ar mailbox@barkerslane-pri.wrexham.sch.uk i ddweud y byddwch yn dod, neu ffoniwch yr ysgol ar 01978 357754. Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg. I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: Dydd Mawrth 3 Rhagfyr – HANNER DYDD Bydd ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu hysbysu erbyn dydd Gwener 6 Rhagfyr.

ARSYLWI YN Y DOSBARTH A CHYFWELIADAU: Yr wythnos sy’n dechrau ar 9 Rhagfyr.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 03/12/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04502
Dyddiad Postio 04/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu