Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2

YSGOL GYNRADD VICTORIA STRYT POYSER WRECSAM LL13 7RR Ffôn: 01978 360060 Pennaeth: Mrs D Eccles

Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 brwdfrydig a chreadigol i ymuno â’n tîm ymroddedig o gymhorthion addysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Dyma swydd amrywiol a allai gynnwys gweithio gyda phlant sydd ag anghenion ychwanegol a/neu ymddygiadol, cefnogi’r athro/athrawes i reoli'r disgyblion yn y dosbarth a pharatoi’r amgylchedd ddysgu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi ei l/lleoli ym Mlwyddyn 1 a rhaid iddynt:

• fod yn hawdd mynd atynt a rhaid iddynt allu meithrin perthynas gadarnhaol gyda staff a rhieni • meddu ar sgiliau llythrennedd a TG da • cynorthwyo i weithredu Cynlluniau Addysg/Ymddygiad Unigol a rhaglenni Gofal Personol • cynorthwyo gyda goruchwylio disgyblion y tu allan i amser gwersi, gan gynnwys amser cinio • mwynhau gweithio yn rhan o dîm sy’n gweithio’n galed

Mae’r swydd hon yn amodol ar gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu, os hoffech chi gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt, Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG neu ffoniwch: 01978 292012 – Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS A’I HANFON YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YR YSGOL. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Sylwch fod pob swydd mewn ysgol yn destun gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 6 Medi 2019 CYFWELIADAU: Dydd Iau, 12 Medi 2019, 3.45pm ymlaen

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 06/09/2019
Cyflog/Graddfa: £18,426 -18,795
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg and Early Intervention
Cyfeirnod 04267
Dyddiad Postio 31/07/2019

Hysbysebu