Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithwyr Cefnogi x 8

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithwyr Cefnogi x 8

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Gwasanaeth Byw yn y Gymuned a’r Gwasanaeth Adferiad

Gweithwyr Cefnogi x 8 2 swydd barhaol 37 awr (148 awr bob 4 wythnos) (Gwasanaeth Adferiad) 6 swydd barhaol 37 awr (148 awr bob 4 wythnos) (Byw yn y Gymuned) G05 - £19,171 – £19,945 (pro-rata)

Mae cyfle cyffrous ar gael yn y Gwasanaethau Byw yn y Gymuned ac Adferiad ar gyfer pobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yn ein cymuned. Rydym yn helpu unigolion sydd ag anghenion cymhleth mwy dwys gan gynnwys anableddau dysgu (Byw yn y Gymuned) i gynnal eu tenantiaethau a byw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn helpu pobl i deimlo eu bod yn rhan o’u cymuned; i gynyddu eu lles a chyflawni eu hamcanion personol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr deinamig, sy’n gallu cymell eu hunain a sydd ag empathi a pharch at bobl sy’n wynebu heriau yn eu bywydau. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gwerthfawrogi gwahaniaethau yn eraill ac yn gwneud ymdrech i ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y person. Byddant yn gweithio’n dda mewn tîm ac ar eu liwt eu hunain; ac yn gallu dilyn cynlluniau a chwalu rhwystrau i sicrhau bod canlyniadau’n cael eu cyflawni. Byddant yn hyblyg yn eu hymagwedd ac wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Piciwch draw i’n digwyddiadau agored am sgwrs anffurfiol a chyfle i ddysgu mwy am y gwasanaeth a’r hyn rydym yn ei wneud, a’r broses recriwtio:

Tŷ Pawb, 3 Hydref 2019, 7pm–9pm – Yn Nhŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam LL13 8BB Dewch i mewn i’n gweld. Byddwn yn cymryd rhan yn y Noson Meic Agored, a bydd stondin gennym.

Greenacres, 14 Hydref 2019, 4pm–6.30pm – Yn ein swyddfeydd, 67 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2NW. Deialwch 3 ar yr intercom. Byddwn yn eich croesawu gyda diodydd poeth/ bisgedi.

Fel arall, os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, siaradwch â Kim Thomas, Rheolwr Tîm ar (01978) 298535 neu David Martin, Rheolwr Cynorthwyol ar (01978) 298654). Gallai digwyddiadau agored eraill gael eu trefnu. Mi wnawn ni roi gwybod i chi pan fyddwch chi’n ffonio.

Bydd recriwtio’n digwydd ar 28 Hydref 2019 yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Acton, Ffordd Owrtyn, Acton, Wrecsam, LL12 7LB. I wneud cais, cysylltwch â David Martin, Rheolwr Cynorthwyol, ar (01978) 298654, a fydd yn rhoi amser i chi fod yn bresennol. Nid oes angen llenwi unrhyw beth cyn hyn, ond dewch â CV wedi’i ddiwe

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/10/2019
Cyflog/Graddfa: £19,171 - £19,945
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04380
Dyddiad Postio 24/09/2019

Hysbysebu