Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 – cyfnod mamolaeth, Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 – cyfnod mamolaeth, Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 – cyfnod mamolaeth PENNAETH DYSGU AC ADDYSGU Llawn Amser MPR/UPR +TLR 2 Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen, Wrecsam LL20 7LB 01691 600278/718426 mailbox@llanarmondc-pri.wrexham.sch.uk Pennaeth: Mrs Olwen Corben

Ysgol naturiol Gymraeg yw Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog, ym mhen uchaf Dyffryn Ceiriog sydd yn cynnig addysg ddwyieithog. Gallwn gynnig awyrgylch ac ethos hyfryd ymysg y staff a’r plant sydd wedi cyfrannu’n helaeth at lwyddiant yr ysgol. Mae’r ysgol yn ran o ffederasiwn efo Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog.

Mae'r Corff Llywodraethol eisiau penodi athro/athrawes Cyfnod Allweddol 2 dros gyfnod mamolaeth i ddechrau Ionawr 2019. Fe fydd y person apwyntir yn gyfrifol am arwain yr ysgol yn absenoldeb y pennaeth ac yn derbyn TLR 2 am y rôl. Mae cyfle yma am secondiad i athrawon profiadol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, ysbrydoledig sy’n gyda’r dyhead i fod yn arweinydd ysgol, i ymuno â’r tim gweithgar sydd yma. Gwahoddir ceisiadau gan athrawon profiadol ac hyderus gyda eu Cymraeg Am fwy o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod. I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

Dyddiad cau : Hanner dydd 18/10/19

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR +TLR 2
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod Ad 04381
Dyddiad Postio 24/09/2019
Ymlyniad

Hysbysebu