Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) (PTT-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) (PTT-EXT)

Ysgol Lôn Barcas Lôn Barcas Wrecsam LL13 9TP

(Pennaeth: Mrs C Harrison-Edwards)

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Graddfa L03 (cyflog) 15 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Dros dro tan 31 Awst 2020

Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 i ddarparu cymorth 1:1 i unigolyn CA2 sydd ag anghenion unigol, gan ddechrau ar 1 Medi.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi’r disgybl yn y dosbarth ac yn gweithio’n unigol ar gynllun addysg a baratowyd.

Byddai ychydig o wybodaeth a phrofiad o weithio gyda phlant sydd ag anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu cymdeithasol o fantais.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â’r Pennaeth ar 01978 269930 / mailbox@barkerslane-pri.wrexham.sch.uk

Mae’r swydd hon yn amodol ar gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg. I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrschoolservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

DYDDIAD CAU: 30/09/2019 CYFWELIADAU: 7/10/19

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 30/09/2019
Cyflog/Graddfa: £17,711- £18,065
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04194
Dyddiad Postio 17/06/2019

Hysbysebu