Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 ID Hooson

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 ID Hooson

Ysgol I D Hooson Rhossllannerchrugog LL14 2DX Pennaeth : Mr Rhodri Jones

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Prif Raddfa Gyflog

Dros gyfnod mamolaeth i gychwyn Medi 2019

Mae'r Corff Llywodraethol yn dymuno penodi ymarferydd ystafell ddosbarth effeithiol ac ymroddgar i addysgu yng nhyfnod allweddol 2 dros gyfnod mamolaeth sydd i gychwyn o Fedi 2019. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu: • Gwella safonau a chael effaith gadarnhaol ar ddeilliannau dysgwyr. • Darparu profiadau dysgu ysgogol a heriol ar gyfer pob disgybl. • Bod yn aelod o dîm hapus, brwdfrydig sy'n gallu cyfrannu'n effeithiol at ddatblygiad y cwricwlwm. Ysgol benodol Gymraeg yw Ysgol I D Hooson, wedi’i lleoli ym mhentref Rhosllannerchrugog. Mae croeso cynnes i chi ymweld â'r ysgol drwy wneud apwyntiad ymlaen llawn. Gwahoddir ceisiadau gan athrawon rhugl eu Cymraeg Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Pennaeth ar 01978 832950 neu e-bostiwch mailbox@hooson-pri.wrexham.sch.uk.

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: 22ain o Fai 2019 CYFWELIADAU: Dyddiad i’w gadarnhau

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 22/05/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Addysg
Cyfeirnod 04098
Dyddiad Postio 03/05/2019
Ymlyniad

Hysbysebu