Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes Cymraeg Rhan-Amser

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes Cymraeg Rhan-Amser

Athro/Athrawes Cymraeg Rhan-Amser (Cyfnod Mamolaeth)

Ar gyfer mis Medi 2019

Rydym yn awyddus i benodi athro/athrawes Cymraeg brwdfrydig a chreadigol i gyfrannu at lywio'r adran Gymraeg i gam nesaf ei datblygiad. Fe gynigir y swydd hon ar sail contract rhan-amser dros gyfnod mamolaeth.

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol, arloesol sy'n frwd dros addysgu a dysgu ac sy’n ymroi i wneud gwahaniaeth. Bydd disgwyl i’r unigolyn a benodir addysgu ar draws yr ystod oedran a gallu. Byddwch angen cymhelliant, egni a brwdfrydedd. Byddwn yn darparu’r canlynol i chi;

• Rhaglen gefnogaeth cyflwyniad sefydlu • Cyfle i chwarae rôl i ddatblygu datblygiad ysgol gyfan • Cymuned sy'n dysgu gadarn gyda ffocws clir ar ddysgu ac addysgu • Amgylchedd lle gall eich sgiliau a'ch talent gael eu cydnabod a'u datblygu drwy ein hyfforddiant proffesiynol ardderchog.

Mae'r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae disgwyl i staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn.

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Os hoffech chi fod yn rhan o'n hysgol flaengar sy'n gwella o hyd, a chael cyfle i ddatblygu eich gyrfa addysgu, yna cysylltwch â Mrs Emma Williams, Cymhorthydd Personol y Pennaeth ar rif ffôn: 01978 822 392 neu drwy e-bost: williamse45@hwbmail.net i ofyn am becyn cais.

ANFONWCH FFURFLENNI CAIS WEDI’U CWBLHAU YN UNIONGYRCHOL AT MRS EMMA WILLIAMS, CYMHORTHYDD PERSONOL Y PENNAETH MEWN E-BOST NEU DRWY’R POST

Dyddiad cau: Dydd Sul 19 Mai 2019 Cynhelir cyfweliadau ar yr wythnos yn dechrau 20 Mai 2019.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 19/05/2019
Cyflog/Graddfa: MPS/UPS
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg
Cyfeirnod Ad 04104
Dyddiad Postio 07/05/2019

Hysbysebu