Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Cymdeithasol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Cymdeithasol

Rydym yn dymuno penodi Gweithiwr Cymdeithasol i ymuno â’r gwasanaeth anableddau oes gyfan. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n bennaf gyda’r tîm 0-25. Fodd bynnag, gan fod y Gwasanaeth Anableddau yn un oes gyfan, bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda dinasyddion sy’n hŷn na 25 mlwydd oed. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at ddull aml-asiantaeth y tîm i ddarparu gwasanaeth iechyd, gofal cymdeithasol a lles di-dor ar gyfer pobl anabl o bob oed a'u teuluoedd. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) yn cynnig fframwaith deddfwriaethol i sicrhau bod unigolion yn derbyn cefnogaeth i gyflawni canlyniadau cadarnhaol ar bob cam o'u bywydau. Byddwch yn gweithio gydag unigolion er mwyn eu galluogi i nodi eu canlyniadau personol a sut y gallant gyflawni'r canlyniadau hynny. Bydd eich gwaith yn canolbwyntio ar yr unigolyn a'i rwydweithiau cymorth, gan gynnwys teuluoedd, i hyrwyddo annibyniaeth, sicrhau bod gan yr unigolyn lais cryfach wrth wneud penderfyniadau a mwy o reolaeth yn eu bywydau.

I fod yr unigolyn cywir ar gyfer y swydd hon, bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog, profiad o weithio mewn tîm, profiad o weithio gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn a'r gallu i ymateb yn briodol i anghenion plant ac oedolion anabl wrth gadw at ganllawiau, polisïau a safonau statudol.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae’n rhaid i chi fod yn Weithiwr Cymdeithasol cofrestredig.

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig:

 Goruchwyliaeth a chymorth ardderchog gan reolwyr  Mynediad at gyfleoedd hyfforddiant a datblygu parhaus  Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith gan gynnwys gweithio hyblyg  Talebau gofal plant  Cynllun Beicio i’r Gwaith  Cynllun Rhannu Gofal  Gostyngiadau a chynigion staff  Mynediad at Undeb Credyd

I gael trafodaeth anffurfiol ffoniwch Dawn Evans, Rheolwr Gwasanaeth ar 01978 298557.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 26/07/2019
Cyflog/Graddfa: £26,317 – £32,029 p.a.
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Cyfeirnod 04105
Dyddiad Postio 08/05/2019

Hysbysebu