Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Therapyddion Galwedigaethol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Therapyddion Galwedigaethol

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc

Therapyddion Galwedigaethol

Cyflog £29,636 - £32,029

Mae ein Tîm Therapi Galwedigaethol yn gweithio gydag achosion sy’n amrywio o ailalluogi pobl hŷn i bobl ifanc ag anableddau. Rydym yn parhau i fuddsoddi yn ein gwasanaeth ac mae gennym strwythur staffio sy’n cefnogi gweithwyr i gamu ymlaen yn eu gyrfa a’u datblygiad proffesiynol parhaus.

Os ydych yn llawn cymhelliant a brwdfrydedd dros wella gwasanaethau’n barhaus i oedolion diamddiffyn, plant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gallwn gynnig goruchwyliaeth a chefnogaeth reolaidd i chi, ynghyd â chyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a hyfforddiant i’ch galluogi i ddarparu gwasanaeth o safon uchel. Rhoddir cefnogaeth i’r rheiny sydd â llai o brofiad i ddatblygu eu sgiliau a’u cymwyseddau ac unwaith y byddant wedi’u hennill byddant yn symud i raddfa uwch.

Rydym yn chwilio am Therapyddion Galwedigaethol sydd â photensial i ddarparu ystod lawn o asesiadau ac ymyrraeth a allai gynnwys ailalluogi, symud a thrin, gweithio gydag Oedolion ag Anableddau Dysgu, gwasanaethau cefnogi pediatreg, darparu cyngor i ofalwyr ac asesu a darparu offer ac addasiadau i alluogi pobl i gyflawni eu canlyniadau lles.

Mae gradd neu ddiploma mewn Therapi Galwedigaethol a chofrestriad HCPC cyfredol yn hanfodol ac mae’r swydd yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Am drafodaeth anffurfiol am y swyddi cysylltwch â Cressida Travis neu Joanna Fitton ar 01978 298003

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Dyddiau cau – 24/05/2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: £29,636 - £32,029 per annum
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Cyfeirnod 04100
Dyddiad Postio 08/05/2019

Hysbysebu