Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorydd Cyswllt Cynraf

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cynghorydd Cyswllt Cynraf

Mae hon yn swydd o fewn y Tîm Anableddau yn yr Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion, ac mae wedi’i lleoli yn Greenacres, Ffordd Rhosddu, Wrecsam.

Bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaeth rheng flaen sy’n cynnwys cyswllt uniongyrchol â'r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eraill, a hynny dros y ffôn, drwy e-bost, mewn llythyrau ac wyneb yn wyneb os bydd angen.

Bydd deiliad y swydd yn casglu gwybodaeth er mwyn sicrhau atgyfeiriadau/ ymholiadau cywir a phriodol i’r tîm, yn darparu gwybodaeth a chyngor sylfaenol ac yn cofnodi’r holl wybodaeth yn gywir ar systemau priodol yr adran. Dylai fod gennych chi dystiolaeth o’ch profiad o ddefnyddio pecynnau Microsoft, e.e. Word ac Excel, ond yn bwysicach oll, dylech feddu ar sgiliau llafar, ysgrifenedig, rhifedd, cyfathrebu a threfnu ardderchog.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig swydd o fewn tîm arloesol a deinamig, sy'n darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i drigolion y Fwrdeistref Sirol.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: GO4 - £18,426 - £18,795
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Cyfeirnod 04106
Dyddiad Postio 08/05/2019

Hysbysebu