Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd

Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd G07 £23,836-£25,295 37 awr yr wythnos Hysbyseb Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd (Cefnogaeth Gofal Cymdeithasol ac Atal – y Tîm Oriau Effro) Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol i Blant yn dymuno penodi rhywun proffesiynol, ymroddgar a gofalgar yn ei gwasanaeth atal ar gyfer teuluoedd yn Wrecsam. Bydd y Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd yn ymgymryd â’r holl agweddau ar wasanaethau cefnogi teuluoedd ar draws y timau gofal plant. Bydd y swydd yn cynnwys gweithio’n uniongyrchol â theuluoedd i hyrwyddo magu plant cadarnhaol, annibyniaeth, perthnasau iach ac i ddiogelu plant. Bydd gennych gymwysterau perthnasol, un ai QCF neu NVQ3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gofal Plant) neu gymwysterau Gofal Plant perthnasol eraill neu’r gallu a’r ymroddiad i ennill QCF Lefel 3 o fewn terfyn amser penodol.

Oriau gwaith: Y Tîm Cefnogaeth Gofal Cymdeithasol ac Atal: Rhwng 7.30am a 7.00pm, ac yn hyblyg y tu allan i’r oriau hyn i fodloni anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd. NEU

Y Tîm Oriau Effro Cefnogaeth Gofal Cymdeithasol ac Atal: Rhwng 7.00am a 10.00pm, saith niwrnod yr wythnos.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Margaret Clark – Rheolwr Tîm y Gwasanaeth Cefnogi ar 01978 295640

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 24th Mai 2019

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 24/05/2019
Cyflog/Graddfa: £23,836 - £25,295
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol i Blant
Cyfeirnod 04099
Dyddiad Postio 09/05/2019

Hysbysebu