Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dirprwy Reolwr (FTP-EXT)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Dirprwy Reolwr (FTP-EXT)

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn ein tîm yma yn Tapley. Rydym angen unigolyn gofalgar, angerddol a brwdfrydig sydd â’r ymrwymiad, dealltwriaeth, hyblygrwydd a’r cymhelliant i ymuno â’n tîm.

Yn ogystal â bod yn swydd sy’n cynnig llawer o foddhad, gallwn gynnig cyflog dechreuol ardderchog, byddwch yn cael mynediad i gynllun pensiwn da, lwfans gwyliau hael, oriau hyblyg a buddiannau eraill i weithwyr.

Beth sydd ei angen arnaf fi?

Bydd arnoch angen sgiliau cyfathrebu ardderchog, a bod yn brofiadol wrth reoli staff a gweithio â phlant gydag anableddau.

Bydd disgwyl i chi reoli tîm, gan sicrhau ei fod yn ymateb yn briodol tra’n gweithio o fewn canllawiau, polisïau a safonau statudol megis Deddfau Plant 1989 a 2004 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, Rheoleiddio ac Arolygu Deddf Gofal Cymdeithasol Cymru 2016.

Byddwch hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad parhaus y gwasanaeth, a bydd y gallu a'r hyder gennych i ddirprwyo ar ran y Rheolwr Cofrestredig yn eu habsenoldeb.

Byddwch wedi eich cofrestru o dan Gofal Cymdeithasol Cymru

Am drafodaeth anffurfiol gallwch gysylltu â’r Rheolwr, Sian Hughes Ffôn: 01978 352333

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 25/10/2019
Cyflog/Graddfa: G09 Salary £29,636 - £32,029 per annum
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04417
Dyddiad Postio 08/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu