Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithwyr Cymdeithasol Ymgynghorol

Rydym yn edrych i benodi dau Weithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol, un i ymuno a’r Tîm Cymorth i Deuluoedd a’r llall i ymuno â’r Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am lwyth gwaith bychan ac yn gyfrifol am oruchwylio ac ymgorffori rôl y Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol ar yr un pryd. Mae’r swydd yn gyfle da i unrhyw un sydd yn ystyried cam nesaf eu datblygiad tuag at reoli. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu arddangos eu hymrwymiad i gyflawni canlyniadau gwell i blant a theuluoedd a bydd hynny’n cael ei wneud drwy ddefnyddio theori ac ymchwil o fewn ymarfer rheng flaen. Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol yn cefnogi staff i ddatblygu’r cyswllt hwn a hefyd i gadw i fyny â’r ymchwil ddiweddaraf a datblygiadau mewn arfer da gyda’r cyfrifoldeb i rannu’r rhain ac i fentora staff. Bydd yr unigolyn cywir ar gyfer y rôl yn meddu ar angen sgiliau cyfathrebu gwych, profiad o reoli gwaith achos cymhleth a phrofiad o oruchwylio wrth weithio o fewn canllawiau, polisïau a safonau statudol.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd mae’n rhaid i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymdeithasol gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad yng ngwaith Plant a Theuluoedd.

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig:

• Goruchwyliaeth a chymorth ardderchog gan reolwyr • Mynediad at gyfleoedd hyfforddiant a datblygu parhaus • Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith gan gynnwys gweithio hyblyg • Talebau gofal plant • Cynllun Beicio i’r Gwaith • Cynllun Rhannu Car • Gostyngiadau a chynigion staff • Mynediad at Undeb Credyd

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Sarah Grant o Dîm Cymorth i Deuluoedd ar 01978 298620 neu Mihaela Bucutea ar 01978 295350.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 13/12/2019
Cyflog/Graddfa: G11 £36,876 to £39,782
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04563
Dyddiad Postio 27/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu