Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

SWYDDOG CYNLLUNIO A CHOMISIYNU

Hysbysebu

Manylion Swyddi

SWYDDOG CYNLLUNIO A CHOMISIYNU

Gofal Cymdeithasol i Oedolion SWYDDOG CYNLLUNIO A CHOMISIYNU – Dros dro – 37 awr £29, 636 - £32, 029 y flwyddyn

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn talentog a brwdfrydig ymuno â’r Tim Cynllunio a Chomisiynu (Gofal Cymdeithasol i Oedolion). Mae’r Tîm yn arwain ar gomisiynu strategol yn yr Adran Gofal Cymdeithasol ac yn gyfrifol am sefydlu/datblygu prosiectau newid mawr. Bydd gan ddeilydd y swydd brofiad o reoli prosiectau ac yn gallu dangos dealltwriaeth o egwyddorion rheoli newid. Bydd disgwyl i chi weithio mewn ffordd sy’n cefnogi darpariaeth rhaglen gomisiynu gyd-gynhyrchiol, a bydd gennych brofiad o ymgysylltu â, a gweithio gyda phobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Bydd deilydd y swydd yn gallu dadansoddi amrywiaeth o ddeunydd ymchwil a rhoi’r casgliadau ar waith er mwyn cefnogi cyflawniad deilliannau cadarnhaol ar gyfer dinasyddion Wrecsam. Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio’n agos â’r gymuned a sefydliadau Trydydd Sector a Sector Annibynnol er mwyn cefnogi gweithrediad Strategaethau Comisiynu’r Adran a Blaenoriaethau’r Cyngor.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Vicky Bishop, Rheolwr y Tim Comisiynu a Chontractau. Ffôn: 01978 298611, Trosglwyddo Testun: 18001 01978 298611 neu e-bost: victoria.bishop@wrexham.gov.uk I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 13/12/2019
Cyflog/Graddfa: £29,636 - £32,029 per annum
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04557
Dyddiad Postio 28/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu