Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro Llawn Amser - Celf

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro Llawn Amser - Celf

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph, Wrecsam Ffordd Sonlli, Wrecsam LL13 7EN

Pennaeth: Mr C. Wilkinson

Athro Llawn Amser - Celf Graddfa Gyflog: MPS /UPS + TLR2a - £4,645 Parhaol I ddechrau: Medi 2019 Nifer ar y Gofrestr: 738 Grŵp: 5

Mae Llywodraethwyr yr ysgol cyfrwng Saesneg sy’n llwyddiannus iawn, ac wedi’i gordanysgrifio yn awyddus i benodi Arweinydd Cwricwlwm Celf. St Joseph’s yw’r unig ysgol ffydd a rennir yng Nghymru, ac mae’n ysgol lle mae disgyblion yn ffynnu ac yn cyflawni dysg a chanlyniadau bugeiliol rhagorol. Rydym yn cynnig:

 Amgylchedd addysgu bywiog a chyfoethog, gydag ethos Gristnogol cryf iawn.  Tîm ymroddedig, profiadol ac uchelgeisiol o staff a llywodraethwyr  Ysgol dawel a phwrpasol lle mae ymddygiad a phresenoldeb yn ardderchog  Partneriaethau ffyniannus rhwng y cartref, yr ysgol, y plwyf a’r gymuned  Cyfres benodedig o ystafelloedd arbenigol

Mae croeso arbennig i geisiadau gan athrawon Anglicanaidd neu Gatholig, er bod gan y Llywodraethwyr ddiddordeb mewn clywed gan athrawon o ffydd eraill hefyd. Mae’r ysgol wedi'i lleoli yn ne orllewin Wrecsam ac o fewn cyrraedd hawdd i’r M56/M6/A55, Swydd Gaer a Swydd Amwythig.

Mae’r swydd hon yn amodol ar gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Nodwch fod pob swydd mewn ysgol yn destun gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

I wneud cais, ewch i: https://www.tes.com/jobs/vacancy/teacher-i-c-of-art-wrexham-north-wales-1208496?preview=1

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae disgwyl i staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Mewn partneriaeth ag Esgobaeth Gatholig Wrecsam; Esgobaeth Llanelwy yr Eglwys yng Nghymru Llanelwy, ac Awdurdod Lleol Wrecsam.

DYDDIAD CAU: Hanner dydd, dydd Mercher 22 Mai 2018 CYFWELIADAU: Dydd Gwener 24 Mai 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 22/05/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Addysg
Cyfeirnod 04115
Dyddiad Postio 14/05/2019

Hysbysebu