Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro / Athrawes Saesneg

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro / Athrawes Saesneg

YSGOL RHIWABON Rhiwabon Wrecsam LL14 6BT Ffôn: 01978 822392 Ffacs: 01978 814918 E-bost: mailbox@rhiwabon-high.wrexham.sch.uk www.ysgolrhiwabon.co.uk

Pennaeth: Mrs M Ferron-Evans B.A. (Cyd Anrhydedd), MSc, N.P.Q.H

Athro / Athrawes Saesneg Llawn Amser MPR/UPR

Ar gyfer mis Medi 2019

Rydym yn awyddus i benodi athro / athrawes Saesneg brwdfrydig a chreadigol i gyfrannu at lywio'r adran Saesneg i gam nesaf ei datblygiad. Swydd llawn amser ar gontract parhaol yw hon.

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol, arloesol sy'n frwd dros addysgu a dysgu ac sy’n ymroi i wneud gwahaniaeth. Bydd disgwyl i’r unigolyn a benodir addysgu ar draws yr ystod oedran a gallu. Byddwch angen cymhelliant, egni a brwdfrydedd. Byddwn yn darparu’r canlynol i chi;

• Rhaglen gefnogaeth cyflwyniad sefydlu • Cyfle i chwarae rôl i ddatblygu datblygiad ysgol gyfan • Cymuned sy'n dysgu cadarn gyda ffocws clir ar ddysgu ac addysgu • Amgylchedd lle gall eich sgiliau a'ch talent gael eu cydnabod a'u datblygu drwy ein hyfforddiant proffesiynol ardderchog.

Mae'r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae disgwyl i staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn.

Os hoffech chi fod yn rhan o'n hysgol flaengar sy'n gwella o hyd, a chael cyfle i ddatblygu eich gyrfa addysgu, yna cysylltwch â Mrs Emma Williams, Cymhorthydd Personol y Pennaeth ar rif ffôn: 01978 822 392 neu drwy e-bost: williamse45@hwbmail.net i ofyn am becyn cais.

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran. ANFONWCH FFURFLENNI CAIS WEDI’U CWBLHAU YN UNIONGYRCHOL AT MRS EMMA WILLIAMS, CYMHORTHYDD PERSONOL Y PENNAETH MEWN E-BOST NEU DRWY’R POST

Dyddiad cau: Dydd Gwener 20 Mai 2019 Cynhelir y cyfweliadau ddydd Gwener 24 Mai 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 20/05/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Addysg
Cyfeirnod 04116
Dyddiad Postio 14/05/2019

Hysbysebu