Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithwyr Cefnogi Plant Tu Allan i Oriau Gwaith - (Dros Dro)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithwyr Cefnogi Plant Tu Allan i Oriau Gwaith - (Dros Dro)

G07 -£23,836 - £25,295 (pro rata)

Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol yn awyddus i benodi unigolion proffesiynol, ymroddedig a gofalgar a fydd yn cynnig pecynnau tymor byr o gefnogaeth bwrpasol i deuluoedd, i hyrwyddo rhianta cadarnhaol i’w helpu i aros gyda’i gilydd fel uned deuluol lle bynnag ei bod yn ddiogel iddynt wneud hynny. Bydd ymyraethau cefnogaeth yn cael eu cynllunio, ac yn cael eu darparu mewn ymateb i argyfwng teuluol.

Bydd y dyletswyddau hyn yn cael eu cyflawni o fewn y Timau Gofal Cymdeithasol a bydd yn cynnwys gweithio y tu hwnt i oriau swyddfa arferol yn ystod yr wythnos, a dros y penwythnos / gwyliau’r banc ac yn cael eu darparu i Blant Wrecsam a’u teuluoedd. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Helen Edwards – Rheolwr Tîm, 01978 295395

Dyddiad Cau: 13/12/2019

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 13/12/2019
Cyflog/Graddfa: £23,836 - £25,295
Cyfnod Cyfnod Penodol Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04570
Dyddiad Postio 29/11/2019
Ymlyniad

Hysbysebu