Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Uwch Weithiwr Cefnogi

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Uwch Weithiwr Cefnogi

1 x 37 + 1 x 18.5 PW Ydych chi’n unigolyn awyddus, angerddol a brwdfrydig sy’n mwynhau cefnogi, mentora a hyfforddi eich cyfoedion i gyflawni eu galluoedd a mwy na hynny? Oes gennych chi sgiliau da o ran cyfathrebu a gweithio mewn tîm, dealltwriaeth a gwybodaeth dda o gynllunio ar gyfer darparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn? A ydych yn ymroddedig i ddarparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i annog canlyniadau cadarnhaol i unigolion? Os yw hynny'n wir, fe hoffem glywed gennych.

Mae'r Gwasanaeth Byw yn y Gymuned yn Wrecsam yn datblygu'n barhaus i ddarparu cefnogaeth o ran byw sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer oedolion gydag anghenion cymhleth iawn o ran cefnogaeth. Mae’r gwasanaeth yn rhan o’r Gwasanaeth Anabledd, ac mae wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Fel Uwch Weithiwr Cefnogi, byddwch yn gyfrifol am: • Gefnogi gweithrediad dydd i ddydd gwasanaeth ymatebol o ansawdd uchel. • Cynllunio rota dyfeisgar. • Datblygu a gweithredu Cynlluniau Cyflenwi Sy’n Canolbwyntio Ar Yr Unigolyn • Goruchwylio a rheoli timau cefnogi o ddydd i ddydd i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. • Goruchwylio’r cyfnod cyflwyno a hyfforddiant ar gyfer yr holl staff gan sicrhau arfarnu a goruchwyliaeth reolaidd. Cynorthwyo staff cefnogi i ddatblygu eu sgiliau a’r gwasanaeth drwy hyfforddi a mentora’r gweithlu gan sicrhau tîm o staff sydd â sgiliau uchel, wedi eu hyfforddi ac sy’n frwdfrydig. • Cynorthwyo’r rheolwr gyda gweithrediad y gwasanaeth i sicrhau fod yr holl gyfrifoldebau a gaiff eu rhannu yn cael eu cwblhau a'r systemau'n cael eu cynnal.

Bydd angen y canlynol arnoch: • Diploma mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol Lefel 3 (neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol sy’n gyfatebol i hynny) neu Ddiploma mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol Lefel 2 (neu gymhwyster cyfatebol) ac ymrwymiad i gyflawni Lefel 3 o fewn amserlen benodedig yn dilyn penodi. • Y gallu i ymdrin â sefyllfaoedd heriol a gweithio ar eich liwt eich hun. • Creadigrwydd i ddatrys problemau gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio at yr unigolyn ac yn ddelfrydol peth profiad o ddefnyddio dulliau cynllunio sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. • Profiad o ddatrys materion sy’n codi o gyflenwi gwasanaeth o ddydd i ddydd. • Sgiliau rhyngbersonol da ac amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu, yn ysgrifenedig a llafar. • Y gallu i wneud penderfyniadau dan bwysau gyda sgiliau rheoli amser rhagorol.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 19/07/2019
Cyflog/Graddfa: G07 £23,836- £25,295 Per Annum
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Cyfeirnod 03844
Dyddiad Postio 17/12/2018

Hysbysebu