Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION Gweithwyr Cefnogi - Gofal Cartref / Ailalluogi oriau amrywiol yr wythnos- Parhaol GO5 £19,171 - £19,945 (pro-rata)

Mae Gofal Cartref/ Ailalluogi yn wasanaeth 24/7 sy’n darparu gwasanaeth i Fwrdeistref Sirol Wrecsam i gyd. Mae’r gwasanaeth wedi’i gofrestru i ddarparu gofal personol i blant ac oedolion o bob oed.

Asesiad gofal cartref yw prif ffocws y gwasanaeth, a bydd staff yn gweithio'n agos gyda Therapyddion i gefnogi pobl i gyflawni eu potensial llawn. Bydd cyfarfod sefydlu a rhaglen hyfforddiant lawn yn cael eu darparu, bydd hyn yn cynnwys y sgiliau penodol sy’n ofynnol i gyflawni holl agweddau'r swydd, felly nid oes angen i ymgeiswyr feddu ar unrhyw brofiad blaenorol yn y maes hwn.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus fod yn ymwybodol efallai y bydd gofyn iddynt deithio i nifer o wahanol leoliadau ar draws y fwrdeistref sirol i ddarparu’r gwasanaeth. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus angen adlynu i god ymarfer Cyngor Gofal Cymru. Bydd y swydd yn destun tystysgrif ehangach Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd derbyniol sy'n cynnwys gwiriadau yn erbyn rhestr wahardd o blant ac oedolion.

Byddwn yn cynnig: -

• Hyfforddiant priodol i gyflawni gofynion y swydd. • Datblygiad wedi’i gynllunio a phroffesiynol. • Rhaglen oruchwylio a gwerthuso wedi’i strwythuro.

Am drafodaeth anffurfiol am y swyddi cysylltwch â Margaret Parry ar 01978 298556

I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, dros y ffôn 01978 292012, tecstiwch relay: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost i: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais ar pdf sydd ar gael ar y dudalen we.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo’u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad Cau: 31/10/19

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 31/10/2019
Cyflog/Graddfa: £19,171 - £19,945 pro rata
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04126
Dyddiad Postio 20/05/2019

Hysbysebu