Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwynion Cynghorwyr

Nid yw'r Tîm Cwynion yn gallu delio â chwyn ynghylch ymddygiad Cynghorydd

Mae pob Cynghorydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn destuni Cod Ymarfer.

Gall bryderon am ymddygiad cynghorydd cael ei godi gyda Swyddog Monitro'r Cyngor yn yn y lle cyntaf . Manylion cyswllt ar eu cyfer yw:

Swyddog Monitro
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

Ebost: sioned.wyndavies@wrexham.gov.uk

Ffurflen Cwynion  Ffurflen Canmoliaeth

Dylai cwynion ffurfiol lle y gallai Cynghorydd fod wedi torri’r cod hwn gael eu cyfeirio at yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae gwefan yr Ombwdsmon yn cynnwys esboniadau ar y safonau ymddygiad a ddisgwylir gan y Cod a'r sail y mae'r Ombwdsmon yn penderfynu a ddylid ymchwilio’r cwyn.

Ymhlith yr enghreifftiau o ffyrdd y gall aelodau dorri Cod Ymddygiad Awdurdod mae:

Fel arfer, bydd yr Ombwdsmon yn ymchwilio pan fo tystiolaeth y gallai toriad difrifol wedi ei chyflawni .

Os ydych yn teimlo efallai fod y cod wedi cael ei dorri, yna rydych yn gallu cwyno i'r Ombwdsmon ar-lein. Mae deddfwriaeth yn nodi mai dim ond pan fydd yr Ombwdsmon wedi penderfynu ymchwilio yn ffurfiol ac yn adrodd i'r Cyngor y gall y mater ddod gerbron y Pwyllgor Moeseg a Safonau'r Cyngor .

Mae manylion llawn y broses hon ar gael ar Gwefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn y ddolen canlynol.