Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth i Archwynwyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymroddedig i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am eich gwasanaeth. Ein nod yw egluro unrhyw faterion o'r rhain efallai y byddwch yn ansicr. Os yn bosibl, bydd unrhyw gamgymeriadau a allai fod wedi cael eu gwneud yn cael eu cywiro.

Os byddwn yn cael rhywbeth yn anghywir, byddwn yn cynnig ymddiheuriad a, lle y bydd hynny'n briodol, bydd iawndal yn cael ei gynnig. Rydym hefyd yn ceisio i ddysgu o gamgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth i wella ein gwasanaethau.

Os ydych yn dod at y Cyngor ynglûn â wasanaeth am y tro cyntaf, (ee rhoi gwybod am olau stryd diffygiol, yn gofyn am apwyntiad ac ati) yna nid yw'r gweithdrefnau cwyno yn berthnasol. Dylech yn gyntaf ganiatáu cyfle i ymateb i'r cais gan y Cyngor. Os yw cais am wasanaeth yn cael ei wneud ac nad ydych yn fodlon â'r ymateb, byddant yn gallu gwneud eu pryder a elwir fel y disgrifir isod.

Amserlenni

O dan y Weithdrefn Gwynion Gorfforaethol, byddem yn unig fel arfer yn ystyried cwynion am faterion sydd wedi digwydd o fewn y 6 mis diwethaf. Ar gyfer cwynion statudol, mae hyn yn cael ei ymestyn i 12 mis. Efallai y byddwn eithriadol yn gallu edrych ar y pryderon sy'n cael eu dwyn ​​i'n sylw yn ddiweddarach na hyn; fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi roi rhesymau cryf pam nad ydych wedi gallu dod ag ef i'n sylw yn gynharach. Byddwn wedyn yn penderfynu a oes digon o wybodaeth am y mater er mwyn caniatáu iddo gael ei ymchwilio

Cyfrinachedd

Gallwn eich sicrhau y bydd unrhyw gŵyn a wnewch yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol a dim ond yn gael ei rhannu gyda staff neu adrannau sy'n ymwneud â delio â'ch cwyn.

Gallwch godi unrhyw gŵyn neu bryder yn ddienw, er drwy wneud hynny ni fyddwch yn gallu derbyn unrhyw wybodaeth am ganfyddiadau'r ymholiadau.

Eich Cyfrifoldebau

Ar adegau o drafferth neu drallod, gall rhai pobl ymddwyn yn groes i'w cymeriad. Efallai y bu amgylchiadau gofidus neu drallodus yn arwain at bryder neu gŵyn. Nid ydym yn ystyried ymddygiad yn annerbyniol dim ond am fod rhywun yn rymus neu'n benderfynol.

Rydym yn credu bod gennych yr hawl i gael eu clywed, eu deall a'u parchu, ond hefyd yn ystyried bod gan staff yr un hawliau. Felly, rydym yn disgwyl i chi fod yn gwrtais a moesgar yn eich ymwneud â'n staff. Ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol na sarhaus, gofynion afresymol neu dyfalbarhad afresymol. Mae'r polisi ‘Pobl Ddifrïol, Afresymol o Daer ac/neu Flinderus' yn datgan sut y bydd y Cyngor yn rheoli sefyllfaoedd lle mae'n teimlo fod gweithredoedd unigolyn yn annerbyniol.