Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymchwiliadau Cwynion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

O dan Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005, gall yr Ombwdsmon gynhyrchu dau fath o adroddiad yn dilyn ymchwiliad i gwyn gan aelod o'r cyhoedd eu bod wedi dioddef cam neu galedi drwy gamweinyddu neu fethiant gwasanaeth gan gorff o fewn ei awdurdodaeth.

Fe gynhyrchir y math gyntaf o adroddiad (a elwir yn adroddiad Adran 16) pan y mae'r Ombwdsmon o'r farn bod yr adroddiad ymchwil yn cynnwys materion budd cyhoeddus. Mae'n rhaid i'r corff dan sylw roi cyhoeddusrwydd i adroddiad o'r fath ar ei draul ei hun.

Mae'r ail fath o adroddiad y gellir ei gynhyrchu yn cael ei alw'n adroddiad Adran 21. Gall gynhyrchu'r adroddiad hwn os y mae'r corff cyhoeddus dan sylw wedi cytuno i weithredu unrhyw argymhellion y mae wedi'i wneud ac os y mae wedi'i fodloni nad oes yna fater o fudd cyhoeddus yn gysylltiedig. Mae crynodebau o’r holl adroddiadau Adran 21 i’w gweld yng Nghoflyfr yr Ombwdsmon a gyhoeddir yn chwarterol ac sydd ar gael ar y dudalen Cyhoeddiadau.

Gall yr Ombwdsmon hefyd gyhoeddi adroddiadau arbennig mewn perthynas â chwynion yn erbyn y Cyngor. Mae manylion adroddiadau cyhoeddus diweddar yn erbyn y Cyngor i'w gweld ar y dudalen adroddiadau’r Ombwdsmon.