Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwynion ysgolion

Fel arfer, gall unrhyw bryderon sydd gennych am addysg eich plentyn gael eu setlo drwy siarad â'r pennaeth, athro dosbarth neu aelod arall o staff.

Gwneud cwyn ffurfiol

Os oes gennych gŵyn am ysgol, mae'n rhaid i chi wneud eich cwyn yn uniongyrchol i'r ysgol. Mae manylion cyswllt ar gyfer ein holl ysgolion ar gael drwy linc yma:

Rydym yn argymell eich bod yn gofyn i'r ysgol am gopi o'i Pholisi Cwynion er mwyn i chi ddeall yn union sut y byddant yn ymdrin â'ch cwyn.

Rhaid i gyrff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru, gan gynnwys ysgolion meithrin, sefydlu gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion gan rieni, disgyblion, aelodau o staff, llywodraethwyr, aelodau o'r gymuned ac eraill.

Dylai'r weithdrefn gŵynion ysgolion gynnwys manylion mwy penodol am bob un o'r camau hyn.

Cwynion Dysgu Eraill

Mae yna brosesau statudol eraill ar gyfer cwynion ac apeliadau sy'n ymwneud â'r cwricwlwm, addoli crefyddol, derbyniadau, Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), gwaharddiadau, cwynion staff, disgyblu staff a gallu athrawon. Mae canllawiau ar y pynciau hyn ar gael o www.learning.wales.gov.uk. Nid yw gweithdrefnau cwynion ysgolion yn disodli'r gweithdrefnau hyn.