Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiadau Preifatrwydd - Cyngor Wrecsam (CBSW)

Gofal Cymdeithasol I Oedolion

16 Mai 2018

Yn Gofal Cymdeithasol i Oedolion gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Gwasanaeth Anabledd

16 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Pobl Hŷn.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Prosiectau Gofal Cymdeithasol i Oedolion
 • Gwasanaeth Byw yn y Gymuned
 • Gwasanaethau Dydd Arbenigol Cyfleoedd Dydd a Gwaith
 • Tîm Gwasanaeth Anabledd
 • Gwasanaeth Seibiant Cofrestredig, Seibiant Tymor Byr

Diogelu Oedolion ac Iechyd Meddwl

16 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Diogelu Oedolion a’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
 • Tîm Diogelu Oedolion
 • Tîm Ymateb Cychwynnol (SPOA)
 • Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol
 • Gwasanaeth Adfer

Gofal Cymdeithasol I Blant

16 Mai 2018

Yn Gofal Cymdeithasol i Blant gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Rhianta Corfforaetholl

18 Mai 2018

Yn Gofal Cymdeithasol i Blant gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Mae hyn yn cynnwys:

Diogelu Pobl

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Diogelu Pobl.

Mae hyn yn cynnwys:

Atal ac Asesu

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Atal ac Asesu

Mae hyn yn cynnwys:

Gwasanaethau Corfforaethol Chwsmeriaid

18 Mai 2018

Yn y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Adnoddau Dynol a’r Gwasanaeth Datblygiad Sefydliadol.  Mae’r gwasanaeth angen math penodol o wybodaeth i ddatblygu cais i weithio i ni ac, yn y gwaith, i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel cyflogwr ac i alluogi cael gwybodaeth monitro gweithlu.

Mae’r elfennau o’r gwasanaeth sy’n defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu i ni yn cynnwys:

Gwasanaethau’r Gyfraith, Democrataidd a Chofrestru

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Wasanaethau’r Gyfraith, Democrataidd a Chofrestru.

Mae hyn yn cynnwys:

Addysg

18 Mai 2018

O fewn Addysg gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Atal a Chefnogi

Mai 2018

Mae hyn yn cynnwys:

Isadeiledd ac Effeithiolrwydd Addysg

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Isadeiledd ac Effeithiolrwydd Addysg.
Mae hyn yn cynnwys:

 • Cynhwysiant
 • Mynediad a Lleoedd Ysgolion
 • Effeithiolrwydd Addysg
 • Gwasanaethau Atgyfeirio Disgyblion Wrecsam – angen hysbysiad preifatrwydd unigol
 • Strategaeth TGCh
 • Cymorth Addysg

Yr Amgylchedd A Chynllunio

17 Mai 2018

Yn Amgylchedd a Chynllunio gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Gwarchod y Cyhoedd

17 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Warchod y Cyhoedd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Tai
 • Bwyd a Ffermio
 • Iechyd a Diogelwch
 • Safonau Masnach a Thrwyddedu

Yr Amgylchedd

17 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Amgylchedd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Contractau a Pheirianneg
 • Strydwedd
 • Priffyrdd ac ITU
 • Parciau, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Rheoli Cynllunio a Pholisi Cynllunio

17 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Rheolaeth Gynllunio a Pholisi Cynllunio.

Mae hyn yn cynnwys:

Cyllid

18 Mai 2018

Yn Cyllid gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Cyfrifeg

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r adran Gyfrifeg.

Mae hyn yn cynnwys:

Archwilio a Thechnegol

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Archwilio a Thechnegol.
Mae hyn yn cynnwys:

 • Archwilio Mewnol
 • Caffael Strategol gan gynnwys comisiynu a rheoli contractau
 • Yswiriant
 • Yswiriant Cynnwys Cartref y Tenant
 • Iechyd a Diogelwch

Revenues & Benefits

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Refeniw a Budd-daliadau.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Trethiant a Dyledion Lleol
 • Incwm a Chefnogaeth
 • Prosesu Budd-daliadau
 • Uned Cynyddu Incwm

Gwella Perfformiad, Partneriaethau a Chraffu (PIPS))

18 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i PIPS.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwella ac Ymgynghori
 • Perfformiad a Chraffu
 • Partneriaethau a Chydraddoldeb

Tai A'r Economi

16 Mai 2018

Yn Tai a’r Economi gallwch ddod o hyd i hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer:

Asedau

16 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Asedau.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Rheoli Cyfleusterau
 • Gwasanaethau Dylunio
 • Buddsoddi mewn Eiddo
 • Asedau Strategol

Adfywio

16 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Adfywio Tai.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Strategaeth a Datblygu
 • Busnes a Buddsoddi
 • Treftadaeth ac Archifau
 • Llyfrgell

Tai

16 Mai 2018

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Tai.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Dewisiadau Tai
 • Tenantiaethau Tai
 • Atgyweiriadau ymatebol Tai

Teledu Cylch Caeedig / Gwyliadwriaeth

21 Mai 2018

Diwygiadau

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddiwygio'r termau hyn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru'r dudalen hon. Fe'ch cynghorir i ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i arolygu'r termau, oherwydd maent yn eich rhwymo. Gall darpariaethau penodol yn y termau hyn cael eu disodli gan hysbysiadau neu dermau cyfreithiol ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.