Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Cynnal a Chadw'r Priffyrdd

Pam nad ydych wedi trwsio'r golau ar fy stryd?

Mae gennym gytundeb i'n contractwyr ymdrin â diffygion o fewn 5 diwrnod gwaith. Yn ogystal â hynny mae gennym darged i drwsio 90% o ddiffygion yn ystod yr ymweliad cyntaf, ond os yw'r broblem yn ymwneud â'r gwasanaeth dan ddaear, neu os yw'r golofn wedi'i difrodi, gallai hyn achosi oedi. Os yw'r broblem o dan y ddaear, mae gennym gytundeb i drwsio'r diffyg o fewn deg diwrnod gwaith, er y gallai'r cyfnod hwn fod yn hirach os oes angen cysylltu â MANWEB. Os oes rhaid ailosod y golofn, yna mae gan y contractwyr 30 diwrnod i gwblhau'r gwaith.

A ellir gwella'r golau stryd yn fy ardal i?

Nid oes gan yr Adran Cynnal a Chadw Priffyrdd arian i wella goleuadau stryd. Fodd bynnag, rydym yn newid llusernau i wella'r golau, a byddwn yn ystyried codi ambell i golofn newydd os ydym yn penderfynu bod goleuadau'n rhy bell oddi wrth ei gilydd ac os yw'r gost o ddarparu mwy o olau yn rhesymol.

A ellwch ddarparu goleuadau mewn ardaloedd lle nad oes goleuadau stryd ar hyn o bryd?

Bydd cynlluniau a gwblheir i osod goleuadau newydd ac i wella goleuadau presennol fel arfer yn cael eu hariannu drwy grantiau arbennig. Er y bydd yr Adran Cynnal a Chadw Priffyrdd yn gysylltiedig â'u dyluniad, nid ydynt fel arfer yn cyfrannu at y gost.

Pryd ydych chi'n mynd i lenwi'r tyllau yn fy ffordd i?

Anelwn at lenwi tyllau peryglus (mwy na 50mm o ddyfnder ar droedffyrdd a 75mm o ddyfnder ar y ffyrdd) o fewn 24 awr. Anelwn at lenwi unrhyw dyllau eraill o fewn 90 diwrnod gwaith. Mae'r gaeaf a chyfnodau o rewi a halltu yn arbennig, yn dueddol o gyflymu difrod i'r ffyrdd, ac mae'n anoddach i ni fodloni'r targedau hyn ar yr adegau hynny.

Pryd ydych chi'n mynd i arwynebu/ailadeiladu'r ffordd/palmant? Nid ydych wedi cyffwrdd ynddi/ynddo ers deugain mlynedd.

Er ein bod wedi cymryd camau mawr yn y blynyddoedd diwethaf i arwynebu ffyrdd a throedffyrdd, mae yna lawer o waith i'w wneud o hyd. Rydym yn cwblhau'r gwaith hwn yn ôl yr angen, a chan nad oes gennym ddigon o arian i fodloni'r galw, rhaid i ni flaenoriaethu'r gwaith. Ceir manylion am raglenni i wella ffyrdd a throedffyrdd yn y dyfodol gan yr Is-adran Gwaith Cynnal a Chadw Cynlluniedig ar Ffordd Rhuthun, Wrecsam. Rhif ffôn: 01978 298989.

A ydych yn gwneud unrhyw waith cynllunio mewn perthynas â gwaith ffordd yn Wrecsam?

Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd rhwng yr Adran Cludiant a Rheoli Asedau a'r gwasanaethau cyhoeddus i gynllunio a chydlynu gwaith ffordd. Mae'r cyfarfodydd hyn yn pennu rhaglenni a phenderfynir ar y manylion wrth i ddyddiadau dechrau'r gwaith nesáu. Achoswyd y problemau yn Wrecsam gan y lefel uchel o waith i uwchraddio gwasanaethau a phriffyrdd o fewn cyfnod byr o amser, gyda'r rhaglenni'n cael eu harwain gan amodau ariannu a thargedau a osodwyd gan reolyddion y diwydiant. Mae trigolion Wrecsam eisoes yn gweld manteision y gwelliannau hyn a disgwylir i'r sefyllfa wella'n raddol.

Mae yna broblem â'r llwybr yr wyf yn ei ddefnyddio. Pwy ddylwn i gysylltu â nhw?

Os nad yw'r llwybr wedi'i arwynebu ac os yw'n llwybr gwledig, mae'n bosibl ei fod yn hawl tramwy cyhoeddus cofnodedig. Os felly, ffoniwch yr Is-adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar 01978 292057; e-bost rightsofway@wrexham.gov.uk.