Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gostyngiadau Busnes-i-Fusnes

Mae gan fusnesau bach a chanolig rôl bwysig yn nhwf economaidd a chynaliadwyedd Wrecsam ac eto, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, bydd mwy na hanner y busnesau newydd eu cofrestru yn y DU yn cau yn ystod eu pum mlynedd cyntaf yn masnachu.

Mae Llinell Fusnes yn gwbl ymroddedig i gefnogi sefydlu busnesau newydd a  chynorthwyo mentrau lleol i ffynnu, ac o ganlyniad sicrhau cymuned fusnes fwy ffyniannus a llwyddiannus.  Yn sgîl hyn, rydym yn falch iawn o allu hwyluso cynllun gostyngiadau busnes-i-fusnes sydd wedi ei anelu at ddenu masnach ychwanegol a buddsoddiad mewnol i ardal Wrecsam, gan fod o fudd i fentrau presennol a mentrau newydd.

Os ydych chi yn y broses o fynd yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes sydd eisoes wedi ei sefydlu, byddwch yn gallu manteisio ar y gostyngiadau a restrir isod gan wybod y byddwch chi hefyd yn cefnogi twf yr economi leol, ac o bosib yn creu swyddi newydd, gostwng allyriadau carbon (os oeddech yn ystyried gweithio gyda busnesau o ymhellach i ffwrdd) a lleihau amddifadedd economaidd.  

Os ydych yn rhedeg busnes yn ardal Wrecsam ac yn dymuno gwella eich proffil drwy gynnig gostyngiad ar gynnyrch / gwasanaethau i fentrau lleol am ffi blynyddol fforddiadwy, ewch i’n tudalen cofrestru am ragor o wybodaeth.

*Nid yw presenoldeb y cynigion a’r rhestr cwmnïau ar y wefan hon yn honni nac yn awgrymu cymeradwyaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam nac unrhyw un o’i adrannau.

Foremans LLP

Rhif ffôn:  01978 467024 / 07597 806909
E-bost: enquiries@jdtreeservices.co.uk
Cyfeiriad y wefan: www.tree-surgeons-wrexham.co.uk

Mae Foremans LLP yn bractis Cyfrifwyr Siartredig rheoledig, uchel eu parch, lleol gyda dull modern, rhagweithiol o roi cyngor treth a chyfrifyddiaeth. Rydym yn arbenigo mewn helpu Unigolion, Cwmnïau Cyfyngedig Bychan, yr Hunangyflogedig, a Masnachwyr Unigol i sefydlu busnesau, cadw eu holl gyfrifon, cyfrifyddiaeth a materion treth o ddydd i ddydd. Gyda dros 165 mlynedd i gyd o brofiad busnes a chyllid, mae gennym yr arbenigedd i sicrhau fod ein cleientiaid yn cael y cyngor gorau sydd ar gael. Gyda mynediad di-bendraw i’ch Ymgynghorydd penodol, rydych yn derbyn cyngor arbed treth amserol gan dîm cyfeillgar a hawdd mynd atynt.

Gostyngiad:

Ydych chi’n pryderu am eich ffurflen Hunanasesiad treth? Efallai mai dyma eich tro cyntaf a bod angen rhywfaint o gymorth arnoch i gwrdd â’r dyddiad cau. Gall Foremans LLP gynnig cyngor a chymorth i’ch tywys chi. Gan fod ein swyddfeydd yn hawdd i’w cyrraedd, yn y dref (rydym ni drws nesaf i Goleg Cambra), beth am bicio heibio a gofyn i gael siarad â chyfrifydd.

Cod Disgownt: Cyngor am ddim

JD Tree Services

Rhif ffôn:  01978 467024 / 07597 806909
E-bost: enquiries@jdtreeservices.co.uk
Cyfeiriad y wefan: www.tree-surgeons-wrexham.co.uk

Yma yn JD Tree Services rydym yn deall bod pob coeden yn unigryw h.y. gwahanol fath, maint, lleoliad a math o ddaear. Rydym yn darparu ystod lawn o wasanaethau o dynnu coed, tocio coed, malu bonion a thorri gwrychoedd i gleientiaid masnachol a phreifat. Rydym yn hollol gymwys a chyda yswiriant llawn a llawer o brofiad.

Gostyngiad:10% (busnes-i-fusnes)

Cod Disgownt: Tree 10

Victorian Bathrooms 4U

Rhif ffôn: 07515897583
E-bost: thomas.orourke@victorianbathrooms4u.com
Cyfeiriad y wefan: https://www.victorianbathrooms4u.com/

Yn Victorian Bathrooms 4U rydym yn gwerthu cynnyrch wedi’u dewis yn ofalus gan y cyflenwyr ystafelloedd ymolchi gorau.

Gostyngiad: Rydym yn cynnig gostyngiad o 3% oddi ar bopeth i fusnesau lleol wrth iddyn nhw brynu ar-lein.

Cod Disgownt: VB3

Home of Offices

Rhif ffôn: 08001244640
E-bost: Emmajanealbertini@icloud.com
Cyfeiriad y wefan: www.homeofoffices.co.uk

Rydym yn cynnig defnydd blwyddyn o swyddfa rithwir gyda phost wythnosol yn cael ei anfon ymlaen am £150, pris arferol yn £180. Mae’n galluogi prynwyr i ddefnyddio ein cyfeiriad yng nghanol tref Wrecsam fel eu cyfeiriad masnachu busnes. Bydd yr holl bost yn cael ei anfon ymlaen i unrhyw gyfeiriad yn y DU bob wythnos. Mae pris gostyngol ar ein hystafell gyfarfod hefyd o £50 y dydd, pris fel arfer yw £10 yr awr.

Gostyngiad: Rydym yn cynnig blwyddyn o ddefnydd ar ein swyddfa rithwir am £100, fel arfer yn £120, gan alluogi prynwyr i ddefnyddio ein cyfeiriadau yng nghanol tref Wrecsam fel eu cyfeiriadau masnach busnes. Byddwn yn didoli eich post i’w gasglu ac mae modd llogi ystafell gyfarfod ar gyfradd gostyngol.

Cod Disgownt: Llinellfusnes

Plan Car Leasing

Rhif ffôn: 01992 248 248
E-bost: chrisforecast@plancars.com
Cyfeiriad y wefan: https://www.plancarleasing.co.uk

Mae Plan Car Leasing yma i’ch helpu i ddod o hyd i gar newydd. Rydym wedi bod yn helpu cwsmeriaid i gael y prisiau gorau am dros 20 mlynedd. Rydym wedi derbyn 5 seren ar Trustpilot gan bod gwasanaeth a boddhad cwsmeriaid yn bwysig iawn i ni. Rhowch alwad i un o’n staff gwerthu a gallant gymharu manylion les personol a busnes i chi. Edrychwn ymlaen at eich helpu.

Gostyngiad: Wrth drafod eich gofynion prydlesu gydag un o ymgynghorwyr Fflyd, defnyddiwch y cod gostyngiad Lease100. Bydd hyn yn hepgor ein ffi ddogfennaeth arferol o £199 gan gynnwys VAT!

Cod Disgownt: Lease100

Car Lease Comparison

E-bost: hello@carleasecomparison.uk
Cyfeiriad y wefan: https://carleasecomparison.uk

Bydd Car Lease Comparison yn eich helpu i arbed arian. Rydym yn cymharu bargeinion les o wefannau o bob rhan o’r DU. Ein nod yw eich helpu i ddod o hyd i'r prisiau gorau posib. Does dim cost am ein gwasanaeth a does dim rhaid i chi gofrestru. Gallwch gael yr holl fargeinion yn uniongyrchol. Os ydych chi angen rhagor o gyngor neu wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar e-bost. Rydym bob amser yn hapus i helpu ac wrth ein boddau’n arbed arian i gwmnïau.

Gostyngiad: Rydym yma i roi cyngor am ddim ac yn gadael i chi gymharu bargeinion o bob rhan o’r DU. Bydd unrhyw gar y byddwch yn ei gymryd ar gytundeb les yn cael ei gyflenwi am ddim hefyd.

Cod Disgownt: Wrecsam

ACJ Risk Solutions Limited

Rhif ffôn: 01244 577 960
E-bost: acjrisksolutions@btinternet.com

Mae ACJ Risk Solutions Limited yn darparu datrysiadau i gleientiaid sydd eisiau cynyddu eu proffidioldeb drwy wella perfformiad diogelwch, cyflawni ardystiad ISO neu ddangos cydymffurfedd rheoleiddiol.

Yn gweithio ar draws yr holl sectorau o Weithgynhyrchu i Gartrefi Gofal.

Arbenigo mewn darparu rhaglenni gwella o safon uchel ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Gostyngiad: Ar gyfer unrhyw fusnes sy’n ceisio deall beth mae’r rheoliadau iechyd a diogelwch yn gofyn iddynt wneud neu os ydynt eisiau cyflawni ardystiadau penodol fel y gallent dyfu eu busnes gyda chleientiaid gwerthfawr, rwy'n cynnig un awr am ddim o ddiagnostig i lunio cynllun gweithredu i'ch helpu gyflawni eich nodau.

Ffotograffiaeth Heulwyn Roberts

Ffôn: 07736735461
Ebost: hails@heulwynroberts.com
Gwefan: www.heulwynroberts.com

Mae Heulwyn Roberts yn ffotograffydd masnachol sy’n gwasanaethu’r byd busnes yn bennaf, gyda stiwdio ar gyrion Wrecsam yng Ngogledd Cymru. Mae’n darparu lluniau i weithwyr proffesiynol busnes sydd eisiau hyrwyddo eu brandiau gyda phortreadau y gellir uniaethu â nhw, cynnyrch o safon uchel a ffotograffiaeth hysbysebu.

Cynnig disgownt: Mae argraffiadau cyntaf yn cael eu gwneud mewn 3 i 5 eiliad ac rwyf eisiau eich helpu i greu’r argraff gyntaf orau ar gyfer eich busnes. Os ydych angen brandio personol, lluniau cynnych a gwasanaeth, ffotograffiaeth hysbysebu neu fwy, defnyddiwch fy nghod gostyngiad 13% i gael y lluniau y mae eich busnes yn ei haeddu am bris gwych.

Cod Disgownt: Businessline13

Dodrefn Ningbo

Ffôn: 0845 1214656
Ebost: sales@ningbo.co.uk
Gwefan: https://www.ningbo.co.uk

Mae Dodrefn Ningbo yn cynnig ystod eang o ddodrefn contract o ansawdd uchel, dodrefn ymarferol megis byrddau plygu, cadeiriau y gellir eu stacio, cadeiriau plygu, cadeiriau gwledd (mae’r rhain yn  ardderchog ar gyfer achlysur arbennig), a dodrefn ar gyfer caffis. Yn ogystal, mae gennym amrywiaeth o gadeiriau plygu plastig, cadeiriau plastig y gellir eu stacio a byrddau trestl wedi’u gwneud o bren haenog.

Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad ac rydym wedi darparu dodrefn ar gyfer eglwysi, clybiau cymdeithasol, clybiau pêl droed yr Uwch Gynghrair ac Abaty San Steffan.

Rydym wedi'n lleoli ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam ac rydym yn gallu cynnig gwasanaeth ‘dosbarthu’r diwrnod canlynol’ i’r DU ac ar draws Ewrop. 

Cynnig disgownt: Free Delivery when ordering 50 or more chairs. This is on any chair from our website including our popular stacking chairs and chiavari chairs.

Cod Disgownt: Free50

UK Atlantis Removals

Ffôn: 01978 898580
Ebost: enquiries@ukatlantis.co.uk
Gwefan: www.ukatlantis.co.uk

Mae UK Atlantis Removals yn cynnig gwasanaeth proffesiynol cyfeillgar ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes fel ei gilydd. Rydym wedi ein lleoli yn ardal Wrecsam ac yn gwasanaethu'r DU drwy gynnig gwasanaethau symud, gwasanaethau pacio ac mae gennym ni gyfleuster Storio i gyd ar gyfraddau cystadleuol iawn.

Cynnig disgownt: 10% oddi ar wasanaethau symud

Cod Disgownt: BL2019

Synergy Car Leasing

Ffôn: 0330 134 5998
Ebost: contactus@synergycarleasing.co.uk
Gwefan: www.synergycarleasing.co.uk

Rydym yn gwmni prydlesu ceir sy’n arbenigo mewn prydlesu i fusnesau.  Rydym yn arbenigwyr darparu lesoedd busnes i ystod eang o sefydliadau gan gynnwys corfforaethau mawr, busnesau bach a chanolig, sefydliadau’r sector cyhoeddus, unig fasnachwyr a chwmnïau cyfyngedig.

Cynnig disgownt: Defnyddiwch y cod disgownt isod wrth siarad ag un o’n rheolwyr cyfrifon ac fe gewch danc llawn o danwydd am ddim, tâl cyrchu hanner pris ac fe gludwn y car i unrhyw gyfeiriad ar dir mawr y DU am ddim.

Cod Disgownt: SYNERGY-RUSH

Decking Hero Lts

Ffôn: 07956 557 708
Ebost: https://www.deckinghero.com
Gwefan: mail@deckinghero.com

Rydym yn arbenigwyr mewn ymgynghori â busnesau am eu hanghenion tirweddu. Rydym yn arbenigo mewn decin a gerddi heb lawer o waith cynnal a chadw arnynt, gallwn hefyd helpu eich busnesau â phrosiectau adfywio tirweddu llawn. Mae hyn yn cynnwys y dylunio, dod o hyd i’r deunyddiau a gosod eich gerddi masnachol newydd. Fel rhan o’n gwasanaeth gallwn ddarparu ffensiau, decin, delltweithiau, giatiau pren a mwy – a phob un am bris isel iawn. Yr ardaloedd yr ydym yn eu gwasanaethu: Wrecsam, Caer, Amwythig, Telford, Cilgwri, Lerpwl (a llawer mwy ar draws Brydain).

Disgownt:

Ymgynghoriad 100% am ddim, heb ymrwymiad.

Cod Disgownt: WGOVDISCOUNT

Communications Plus Ltd

Rhif Ffôn: 01978 801504
Ebost: enquiries@communicationsplus.co.uk
Gwefan: http://www.commsplusltd.com

Mae Communications Plus Ltd yn un o fasnachfreintiau 02 ac yn enillwyr sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr y Frenhines am Fenter yn 2016, Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl -ddwywaith, Masnachfraint 02 y degawd 2005-2015, cawn hefyd ein cydnabod fel un o'r 1000 o fusnesau a ysbrydolodd Prydain yn 2015. Rydym yn cynnig darpariaeth i gwsmeriaid o niferoedd amrywiol gyda gwasanaeth telathrebu, megis ffonau symudol, llechi electronig, cyswllt band eang yn ogystal â chysylltiadau llinell draddodiadol. Yn ogystal â hynny rydym yn cynnig cymorth cyfrif personol a chefnogaeth dechnegol i’n cwsmeriaid. Am adolygiad cyfrif am ddim neu os oes unrhyw gwestiwn, rydym yn hapus i helpu.

Disgownt:

Cewch dderbyn affeithiwr am ddim gwerth hyd at £30 ar gyfer cysylltiad ffôn unrhyw fusnes newydd. Nid yw’r cynnig yn ddilys yn ein siopau nac ar wefan 02.

Cod Disgownt: BUSLINE360

Helping Reach Potential Cyf.

Rhif Ffôn: 07402291495
Ebost: hrp@helpingreachpotential.co.uk
Gwefan: www.helpingreachpotential.co.uk

Mae ‘Helping Reach Potential’ yn bartneriaid ardystiedig i ‘Strengthscope’, yr unig offer Cryfhau i’w hardystio gan Gymdeithas Gwymoneg Prydain oherwydd ei gywirdeb a’i ddilysrwydd.

Gostyngiadau:

Proffil ‘Strengthscope’ personol am ddim:
Bydd sesiynau adborth ‘Strengthscope’ yn eich helpu chi i ddeall eich cryfderau unigryw yn y gweithle a sut y gallwch drosoli hyn i wneud penderfyniadau gyrfa a busnes gwell a datblygu cadernid a theimlad o les cryfach. Hawliwch eich Proffil ‘Strengthscope’ personol gwerth £50 am ddim, gyda phob Sesiwn Adborth ‘Strengthscope’ sy’n cael ei brynu gyda’r cod: SPA1

Sesiwn adborth personol 1-1 o bell, am ddim:
Gall offer ‘Strengthscope’ eich helpu i ddeall eich cryfderau unigryw yn y gweithle a sut y gallwch drosoli hyn i wella eich perfformiad. ‘Helping Reach Potential’ yw’r unig ymarferwyr hyfforddiant a datblygu pobl yng Nghymru sydd wedi’u hardystio i achredu unigolion proffesiynol eraill i ddefnyddio’r offer. Mae gennym sawl dyddiad hyfforddi Ymarferydd ar gael ac rydym yn cynnig cynigion prynu pellach su’n cynnwys sesiwn adborth personol 1-1 o bell, gwerth £450 am ddim.

Cod gostyngiad: SPA2

Avenue Marketing Centre

Rhif Ffôn: 01978 781117
E-bost: info@avenuemediasolutions.com
Gwefan: www.avenuemarketingcentre.co.uk/BL2017 

Mae’r Avenue Marketing Centre yn cynnig ystod o atebion marchnata ar-lein, gan gynnwys cynhyrchu fideos am £199 a TAW. Drwy gomisiynu pecyn fideo gennym ni fe gewch chi ostyngiad o 10% ar ein gwasanaethau eraill.

Cod Disgownt: AMCBL2017

Avenue Consulting Limited

Rhif Ffôn: 01978 781117
E-bost: neil@avenueconsulting.co.uk
Gwefan: www.avenueconsulting.co.uk

Mae Avenue Consulting Cyf. yn falch o allu cynnig tri e-lyfr yn rhad ac AM DDIM i’ch helpu chi gyda’ch busnes:

  • "The Avenue Guide to Online Learning" – dysgwch sut i fanteisio ar dechnoleg dysgu fodern
  • "The Avenue Guide to Online Marketing" – dysgwch am gyfleoedd marchnata’r oes ddigidol
  • "The Avenue Guide to Using Surveys" – dysgwch sut i ddefnyddio arolygon i weld pa mor dda mae’ch cwmni yn ei wneud o ran rheoli pobl a datblygu

Mae’r e-lyfrau hyn wedi eu datblygu gan yr awdur, ymgynghorydd a’r siaradwr cynadleddau rhyngwladol, Dr Neil Thompson, i helpu busnesau gael y canlyniadau gorau.

Cod Disgownt: BL2017ACL

Gavin J Priest - Ffotograffydd

Rhif Ffôn: 07976 798278 neu 01978 352452
Ebost: info@gavinjpriest.com
Gwefan: www.gavinjpriest.com

Ni ddylai lluniau corfforaethol gymryd oes na bod yn gostus. Gallaf dynnu llun eich staff mewn stiwdio yn eu swyddfa mewn llai na 10 munud yr un. Nid wyf yn cynhyrchu llun tebyg i “lungopi” o’ch staff, rwy’n darparu lluniau llawn cymeriad mewn arddull addas. Rwyf hefyd yn cynnig tynnu lluniau grŵp, y tu mewn/tu allan i swyddfeydd a lluniau amgylcheddol/allan o’r swyddfa ar gyfer golwg mwy cyfoes.  Cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion penodol gan ddyfynnu’r cod disgownt isod.

Disgownt: 15% o’r ffi aseiniad

Cod Disgownt: 17-360-10

Squeni Copywriting

Ebost: hello@squenicopywriting.co.uk
Gwefan: www.squenicopywriting.co.uk

Sefwch allan gyda chopïau rhagorol. Mae Squeni copywriting yn darparu gwasanaethau ysgrifennu copi digidol ac wedi’i argraffu a all ddatblygu eich busnes. Pa un a ydych yn llunio brand o’r newydd, angen cynnwys newydd neu hyd yn oed gyfryngau cymdeithasol, gall Squeni Copywriting helpu. Gydag 11 mlynedd o brofiad ysgrifennu pob math o gopi a diploma i raddedigion mewn marchnata digidol, mae Sara, sylfaenydd Squeni yn edrych ymlaen at greu a rhannu cynnwys gwerthfawr i ddenu cwsmeriaid ac i gael cwsmeriaid i ddychwelyd i brynu.

Disgownt: 10% o ddisgownt

Cod Disgownt: SQBL10

Marubbis Removals

Rhif Ffôn: 01978 856888
Ebost: enquiries@marubbis.com
Gwefan: www.marubbisremovals.co.uk

Mae Marubbis Removals Wrecsam yn gwmni symud a storio sydd wedi ennill ei blwyf ac wedi'i leoli yn Wrecsam, ac mae’n gwasanaethu Caer a’r D.U. Rydym wedi bod yn symud tai a swyddfeydd yn ardal Wrecsam ers 1952.  Mae Marubbis Removals yn cynnig holl wasanaethau domestig, storio a symud masnachol gyda gwasanaeth proffesiynol bob tro.

Disgownt: 10% oddi ar wasanaethau symud

Knight Owl Security & Services

Rhif Ffôn: 01978 800216
Ebost: m.davies@knight-owl-security.co.uk
Gwefan: www.knight-owl-security.co.uk

Ein prif nod yw cynnig y gwasanaeth gorau i gwsmeriaid am bris isel.  Mae gwasanaethau diogelwch yn cynnwys digwyddiadau sefydlog, patrôl symudol, digwyddiadau preifat a busnes, goruchwyliwr drysau, trin cŵn gan gynnwys ymateb i larymau, hefyd gwastraff manwerthu (elw/gwarchod colled) gan gynnwys diogelwch ar safleoedd adeiladu ac ati. 

Rydym yn cynnig gwasanaethau diogelwch yn Wrecsam, Gogledd Cymru, Caer, yr Amwythig, Telford, Croesoswallt, Cilgwri, Lerpwl ac ati.

Cynnig Disgownt: 10% oddi ar ein holl wasanaethau diogelwch.

Cod Disgownt: Sec01

Platinum Removals

Rhif Ffôn: 01978 363926
Ebost: enquiries@platinum-removals.co.uk
Gwefan: www.platinum-removals.co.uk

Ar gyfer eich holl ofynion symud tŷ a masnachol yn ardal Wrecsam, Caer a Gogledd Cymru ffoniwch Platinum Removals.

Mae Platinum Removals yn gwmni symud dodrefn proffesiynol a dibynadwy. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth storio am bris hynod gystadleuol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys symud dodrefn tŷ a masnachol.

Rydym yn gweithredu’n lleol, ledled y D.U. a dramor. Rydym yn symud popeth o eitemau sengl i dai llawn a hefyd yn cynnig ein gwasanaethau i fusnesau sy’n adleoli.

Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant symud dodrefn ac rydym yn gweithio i safon uchel.    Mae ein staff wedi eu hyfforddi ac yn gwisgo iwnifform ac yn ymfalchïo yn eu gwaith.

Cynnig Disgownt: 10% o ddisgownt ar ein gwasanaeth symud dodrefn

Cod Disgownt: Move1

M. C. Video

Rhif Ffôn: 01978 350122
Gwefan: www.mcvideo.co.uk

Mae M C Video wedi bod yn cynhyrchu cynnwys fideo ers 1996, gan gynnwys Wrecsam, Caer a’r DU. Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer trosglwyddo fideo i DVD, ffilmio digwyddiadau a chynadleddau, darlledu, sine-ffilm i DVD a dyblygu DVD.
Gyda VHS yn dod i ben yn fuan gallwn drosglwyddo pob maeth o fideo i DVD.
Rydym yn trosglwyddo pob math o dâp fideo/camcorder i DVD, cof bach USB neu yriant caled. Ni yw arbenigwyr yr ardal o ran trosglwyddo a throsi pob math o gyfryngau ers 1996 gydag enw da am ddarparu gwasanaeth cyfeillgar o ansawdd uchel.  Fideo y gallwn drosi: VHS, VHS-C, S-VHS, DV Mini, 8mm a thapiau Camcorder Hi8.

Cynnig Disgownt: 10% oddi ar unrhyw un o’r gwasanaethau trosglwyddo. Fideo i DVD/Sine i ddyblygiad DVD/DVD/CD.

Cod Disgownt: WBL-10

Ellis & Co Chartered Accountants and Business Advisers

Rhif Ffôn: 01244 343 504
Ebost: info@ellis-uk.com
Gwefan: www.ellis-uk.com

Sefydlwyd Cyfrifwyr Siartredig a Chynghorwyr Busnes Ellis & Co ym 1989 ac mae bellach yn un o gyfrifwyr blaenllaw Wrecsam a Chaer, yn helpu cannoedd o fusnesau i ddatblygu a ffynnu.
Mae ein tîm o ymgynghorwyr arbenigol yn gweithio gydag ystod eang o gleientiaid ym mhob sector diwydiant, gan ddarparu busnesau â strategaeth ar gyfer twf a rheolaeth ariannol. Efallai eich bod yn ceisio cyngor ar ddechrau busnes newydd, cymorth gyda llenwi ffurflen dreth, dod yn gwmni cyfyngedig, arbed arian ar gyfer eich ymddeoliad neu gynllunio treth etifeddiaeth.

Neu a oes gennych chi angen cymorth gyda Gwneud Treth yn Ddigidol?

Mae Ellis & Co hefyd yn arbenigo mewn meddalwedd cyfrifeg Sage, Xero, QuickBooks a FreeAgent. Mae gennym ein harbenigwr meddalwedd ein hunain, a fydd yn cynnig cyngor diduedd o’r cychwyn cyntaf: yn adolygu eich anghenion, eich adnoddau ac yn cynnig y datrysiad gorau ar eich cyfer chi.

Cynnig disgownt: Ymgynghoriad awr o hyd yn rhad ac am ddim, ac fe allwn deithio i’ch eiddo os yw hynny’n well gennych chi.

Cod Disgownt:  ELLIS

Cysylltiadau Defnyddiol