Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ceiswyr Gwaith

Hoffech chi weithio mewn sector diwydiannol neu grefft arbennig? Os felly, mae Llinellfusnes yn tanysgrifio i nifer o gronfeydd data busnes arbenigol a gallwn ni eu chwilio yn ôl eich anghenion. Rydym yn gallu defnyddio ein cronfeydd data ar gyfer cynhyrchu rhestri cwmnïau yn ôl eich anghenion, e.e. busnesau sy’n gweithredu mewn dosbarthiadau diwydiant penodol, ac yna gallwch chi gysylltu â nhw i holi am swyddi gwag.

Rydym yn gallu darparu manylion fel maint cwmnïau o ran nifer cyflogeion a throsiant, manylion cyswllt, h.y. rhifau ffôn a chyfeiriadau, cyfeiriadau gwefannau lle byddant ar gael, a chysylltiadau penodol o fewn cwmnïau. Gallai fod yn fanteisiol dros ben gallu gofyn am gael siarad â gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol mewn cwmni, neu gyfeirio llythyr atynt.

Mae modd allforio gwybodaeth o’n cronfeydd data i amrywiaeth o fformatau, yn dibynnu ar eich gofynion. Er enghraifft, rydym yn gallu lawrlwytho data i daenlen, ac yna gellid defnyddio’r ffeil honno fel ffeil ffynhonnell at ddibenion postgyfuno.

Y cyfan sydd angen i ni wybod yw ymhle’r ydych yn chwilio am waith a pha fath o ddiwydiant yr ydych yn dymuno gweithio ynddo, fel peirianneg, cyfrifon, adwerthu cyffredinol ac ati. Mae ffiltrau chwilio niferus ar gael ac mae hyn yn ein galluogi ni i anelu am y cwmnïau fydd o fwyaf o ddiddordeb i chi.

Yn anffodus, fyddwn ni ddim yn gallu dweud wrthych a oes gan unrhyw gwmnïau swyddi gwag. I gael gwybodaeth am swyddi gwag, cysylltwch â’r Ganolfan Gwaith neu ag asiantaeth gyflogi. Cofiwch gysylltu â ni am restr o’r asiantaethau cyflogi yn eich ardal.

Paratoi am gyfweliad

Os oes gennych gyfweliad gyda chwmni ac angen rhagor o wybodaeth amdano, gallwn ni helpu - dim ond rhoi enw’r cwmni i ni a dweud a ydych yn chwilio am unrhyw fanylion penodol ynghylch y cwmni sydd angen i chi ei wneud. Mae gennym wybodaeth am gwmnïau lleol a chenedlaethol, o amrywiaeth o ffynonellau, fel cronfeydd data, cyfeiriaduron a gwefannau cwmnïau.

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam yn cadw nifer o lyfrau sy’n anelu at unigolion sydd am wella eu techneg gyfweld, gan fanylu ar sut i ysgrifennu brasluniau gyrfa a llythyrau ymgeisio ac ati. Mae’r cyfan ar gael i’w benthyca o’r llyfrgell fenthyca. Mae Llinellfusnes hefyd yn cadw detholiad o lyfrau recriwtio sy’n anelu at gyflogwyr, all fod o ddiddordeb oherwydd gallai roi cipolwg i chi ar y broses gyfweld o’u safbwynt hwy.

Cael trafferth dod o hyd i gyflogaeth

Ydych chi erioed wedi ystyried sefydlu eich busnes eich hun? Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am hunangyflogaeth. I gael rhagor o wybodaeth am amrywiaeth y gwasanaethau y gallwn ei ddarparu i unigolion sydd am ddechrau eu busnes eu hunain, ewch i adran sefydlu busnes ein gwefan.

Croeso i chi lawrlwytho pecyn trosolwg Llinellfusnes, sy’n rhoi cipolwg mwy cynhwysfawr ar ddetholiad o’n gwasanaethau a’r adnoddau mwyaf poblogaidd. Mae pecynnau sefydlu busnes ar gael yn ddi-dâl ac mae croeso i chi ofyn am gopi gan ddefnyddio ein ffurflen ymholi ar-lein. Mae dolen gyswllt iddi isod.

Cysylltiadau Defnyddiol