Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ymholiad Gofal Plant Ar-lein

Croeso i'r Ffurflen Ymholiad Gofal Plant.

Defnyddiwch y ffurflen hon i holi am ofal plant yn Wrecsam.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer ymholiadau Gofal Plant yn unig. Os byddai'n well gennych gyflwyno awgrym, defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan os gwelwch yn dda.

* yn dynodi fod rhaid llenwi'r maes

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Manylion
Gofal Plant Manylion
Math o ofal rydych yn chwilio amdano *:
 
 
 
 
 
 
 
 
Math o ofal a ddymunir *:
 
 
 
 
 
 
 

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.

Math o ofal a ddymunir

Gwarchodwyr plant

Mae gwarchodwyr plant yn edrych ar ôl plant yn eu cartrefi ac wedi'u cofrestru ag Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru. Efallai y bydd gwarchodwyr plant yn fodlon casglu eich plentyn o'r ysgol neu fynd â nhw i gylch meithrin neu gylch Ti a Fi. Gall gwarchodwyr plant ddarparu gofal llawn amser neu ran-amser, ac fel arfer byddant yn gofalu am blant 0-8 oed, ond bydd rhai'n fodlon gofalu am blant hŷn hefyd.

Meithrinfeydd dydd

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu gofal llawn amser neu ran-amser ac addysg cyn ysgol i blant 0-5 oed fel arfer, ond weithiau byddant yn gofalu am blant hŷn y tu allan i oriau'r ysgol ac yn ystod y gwyliau. Rhaid iddynt gofrestru ag Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru.

Cylchoedd chwarae/Cylchoedd Meithrin

Mae cylchoedd chwarae yn cynnig darpariaeth i blant 2-5 oed am 2 neu 3 awr yn y bore neu'r prynhawn, yn ystod tymor yr ysgol fel rheol. Maent yn cynnig amgylchedd diogel a symbylol i blant ddysgu, chwarae a chymdeithasu gyda phlant eraill ynddo. Mae Cylchoedd Meithrin yn gylchoedd chwarae Cymraeg sy'n rhoi cyfle i blant ddysgu dwy iaith.

Cylchoedd Meithrin Mwy

Mae Playgroup Plus yn cael ei gynnig fel estyniad i'r gwasanaeth cylchoedd chwarae/ meithrin neu i ategu at ddosbarthiadau addysg feithrin yr Awdurdod Lleol. Mae grwpiau’n gweithredu am hyd at 4 awr y diwrnod. Mae elfen gryfach o ofal dydd na’r gwasanaeth cylch chwarae traddodiadol. Mae Cylchoedd Meithrin Mwy yn fersiwn Gymraeg o'r ddarpariaeth sy’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu dwy iaith.

Grwpiau i Rieni a Phlant Bach/Cylchoedd Ti a Fi

Mae grwpiau i rieni a phlant bach yn cynnig darpariaeth i blant dan 2 oed yn bennaf. Mae rhieni/ gwarcheidwaid yn aros gyda’u plant, felly nid oes raid iddynt gofrestru ag Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru. Mae’r sesiwn yn galluogi i rieni a phlant gymysgu â phobl eraill a mwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Mae cylchoedd Ti a Fi’n rhoi cyfle i rieni a gwarcheidwaid fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu mewn amgylchedd Cymreig anffurfiol.

Clybiau y tu allan i oriau'r ysgol

Mae clybiau y tu allan i oriau ysgol yn darparu gofal chwarae i blant 3-14 oed cyn ac ar ôl ysgol. Rhaid i glybiau gofrestru ag Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru. Mae clybiau'n cynnig ystod eang o weithgareddau i'r plant ddewis ohonynt, megis celf a chrefft, chwaraeon, coginio, gemau dan do ac yn yr awyr agored a chornel dawel i ddarllen neu wneud gwaith cartref.

Clybiau gwyliau

Mae rhai clybiau y tu allan i oriau'r ysgol yn darparu gofal chwarae i blant 3-14 oed trwy'r dydd yn ystod gwyliau’r ysgol. Rhaid i glybiau gofrestru ag Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru. Mae clybiau’n cynnig ystod eang o weithgareddau i’r plant ddewis ohonynt, megis celf a chrefft, chwaraeon, coginio, gemau dan do ac yn yr awyr agored a chornel dawel i ddarllen neu wneud gwaith cartref.