Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Gwybodaeth, cyngor a chymorth am ddim ar gyfer:

Gofynnwch i ni am:

Mae cyngor a chymorth cyfeillgar ar gael i helpu:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017 - 2022

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Gofal Plant 2006 i sicrhau cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol, ofal plant digonol ar gyfer plant rhwng 0 a 15 oed (a rhwng 15 a 17 oed yn achos plant anabl) i fodloni gofynion rhieni/gofalwyr sy'n gweithio, neu rieni/gofalwyr sy'n ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant a fydd yn arwain at waith.

Yn ganolog i’r ddyletswydd hon mae’r angen i gwblhau Asesiad O Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADdGP) bob pum mlynedd, sy'n asesu’r ddarpariaeth, a’r galw am ofal plant yn ardal yr awdurdod lleol ac yn nodi bylchau yn y ddarpariaeth.  Mae argymhellion o’r ADdGP ac adolygiadau blynyddol dilynol yn cael eu defnyddio i ddatblygu cynllun gweithredu, sy’n nodi’r camau gweithredu y bydd yr awdurdod lleol a'i bartneriaid yn eu cymryd er mwyn cyflawni eu goblygiadau o ran rheoli marchnad.  Amcan yr ADdGP yw nodi bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant a nodi camau gweithredu er mwyn lleihau'r bylchau hyn gan symud tuag at sefyllfa o 'ddigonolrwydd' ar draws y Fwrdeistref Sirol.