Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cefnogaeth Un-i-Un ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (GGDW) yn darparu gwybodaeth i’r sector gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae Swyddogion Gofal Plant yn cefnogi lleoliadau gofal plant gyda gwybodaeth a chyngor ar:

Cyfeiriadur Hyfforddiant Gofal Plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn darparu hyfforddiant i’r sector gofal plant yn Wrecsam gan gynnwys hyfforddiant craidd (hanfodol), hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus, hyfforddiant Cynhwysiad Blynyddoedd Cynnar a hyfforddiant Gwaith Chwarae.   

Sut i gofrestru i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant i Gymru

Os ydych yn ddarparwr gofal plant yn Wrecsam mae’n bosib i chi ddarparu hyd at 20 awr o ofal plant wedi’i ariannu i blant 3 oed sydd yn gymwys am fynediad i Addysg Gynnar a 17.5 awr o ofal plant wedi’i ariannu i blant 3 a 4 oed sydd yn gymwys am fynediad i Feithrinfa Cyfnod Sylfaen.

Mae’r gyfradd ar gyfer y Cynnig yn £4.50 yr awr ar gyfer pob math o ddarpariaeth ac yn cael ei dalu yn uniongyrchol bob mis i’r lleoliad. Gall plant gael mynediad i’r cyllid hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Os nad ydych yn darparu gofal yn ystod y gwyliau gall y rhiant/gofalwr gael mynediad i’r cyllid ar gyfer wythnosau’r gwyliau mewn lleoliad arall.

Gallwch gofrestru i dderbyn plant o Wrecsam a siroedd eraill yng Nghymru - nodwch fod angen llenwi cais ar wahân ar gyfer pob sir.  Os hoffech gofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant neu os ydych angen help neu ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Gofal Plant yng Ngwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ar childcareteam@wrexham.gov.uk neu ar 01978 292094.

Cefnogaeth ar gyfer AAA/Anghenion Ychwanegol

I blant gydag anghenion ychwanegol a gyda mynediad i’r Cynnig Gofal Plant mae cyllid pellach ar gael. Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer amryw o ddibenion fel bod gan y plentyn fynediad i ddarpariaeth gofal plant, fel cadeiriau neu offer chwarae wedi’u haddasu, adnoddau eraill neu hyfforddiant i staff. Gall hefyd fod ar gyfer aelod staff ychwanegol i gefnogi'r plentyn.  

Rhaid cyflwyno ceisiadau i’r Panel Seibiant Anabledd a Gofal Plant CBSW (gweler isod).  

Grantiau Datblygu Gofal Plant

Grantiau Datblygu

Mae grantiau ar gael o’r Tîm Gofal Plant i helpu lleoliadau plant i fod yn gynaliadwy ac i wella safon a chynhwysiad. I fod yn gymwys i wneud cais mae’n rhaid i leoliadau fod wedi cofrestru gyda AGC neu yn y broses o gofrestru.

Grant Cyfalaf Cynnig Gofal Plant

Mae holl leoliadau gofal plant sydd yn cynnig, neu’n bwriadu cynnig llefydd Gofal Plant i blant 3 a 4 oed yn gymwys i wneud cais am grantiau bychain o gyllid cyfalaf.

Mae’n rhaid i’r lleoliad fod wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae’r cyllid ar gael i bob mathau o ddarparwyr gofal plant: gofalwyr plant, darparwyr y sector breifat a gwirfoddol, a lleoliadau a gynhelir. Mae’n cynnwys pob mathau o ofal plant fel gofal dydd, gofal cofleidiol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau, ac ati.

 Panel Seibiant Anabledd a Gofal Plant CBSW

Mae Panel Seibiant Anabledd a Gofal Plant yn ystyried ceisiadau am gyllid tymor byr ar gyfer llefydd gofal plant, cefnogaeth i leoliadau gofal plant a llefydd seibiant er mwyn:

  • gwella lles a gwydnwch teuluoedd gyda phlant ag anableddau ac / neu anghenion ychwanegol
  • galluogi rhieni plant ag anableddau ac / neu anghenion ychwanegol i weithio neu hyfforddi.

Nodwch mai dros dro yw cyllid grant bob amser. Bydd yn cael ei ddyrannu tan mae’r gyllideb yn caniatáu.  

Mae'r panel hefyd yn ystyried ceisiadau am gymorth i blant AAA/ Anghenion Ychwanegol gael mynediad i’r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru sydd gydag anableddau ac / neu anghenion ychwanegol.

Cliciwch yma i weld y canllawiau a gwybodaeth meini prawf ar gyfer ceisiadau am gymorth i gael mynediad i ddarpariaeth gofal plant i blant ag anableddau ac / neu anghenion ychwanegol.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - 2017 - 2022

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Gofal Plant 2006 i sicrhau cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol bod gofal plant digonol ar gyfer plant i fodloni gofynion rhieni sy'n gweithio/gofalwyr, neu rieni/gofalwyr sy'n ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant a fydd yn arwain at waith.


Yn ganolog i'r ddyletswydd hon mae’r gofyniad i gwblhau Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant bob pum mlynedd, sydd yn asesu’r cyflenwad a’r galw am ofal plant yn ardal yr awdurdod lleol ac yn nodi bylchau yn y ddarpariaeth.  Mae argymhellion gan yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant ac adolygiadau blynyddol dilynol yn cael eu defnyddio i ddatblygu cynllun gweithredu, gyda manylion o’r camau gweithredu i’w cymryd gan yr awdurdod lleol a’i bartneriaid i gyflawni eu rhwymedigaethau i reoli’r farchnad.  Amcan yr Asesiad yw nodi bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant a nodi camau gweithredu i leihau'r bylchau hyn gan symud tuag at sefyllfa o 'ddigonolrwydd' ar draws y Fwrdeistref Sirol.