Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tai Gofal Ychwanegol

Byw bywyd annibynnol gyda gofal a chefnogaeth.

Beth yw Tai Gofal Ychwanegol?

Mae Tai Gofal Ychwanegol yn gysyniad arloesol sy’n cynnig y cyfuniad unigryw o fyw yn annibynnol ond gyda gofal cartref a chefnogaeth ar y safle ar gael os byddwch ei angen. Bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi rŵan ac yn y dyfodol.

Wrth i’r boblogaeth fyw bywydau hirach ac iachach, rydym wedi gorfod dod i arfer â chynllunio ar gyfer dyfodol annibynnol hirach. Mae Tai Gofal Ychwanegol yn cynnig y cyfle i chi fyw yn eich fflat eich hun ond gan wybod os dewch yn fwy dibynnol ar gymorth, y bydd y cymorth a'r gefnogaeth angenrheidiol ar gael i chi ar eich stepen drws.Gallai hyn olygu y byddwch yn byw bywyd mwy bodlon oherwydd y byddwch yn byw yn rhywle lle bydd llawer o gyfleusterau cefnogi, gofal a thai ar gael i chi o dan un to.

Un cynllun Tai Gofal Ychwanegol sydd yn Wrecsam ar hyn o bryd, sef Plas Telford. Mae cynllun newydd yn cael ei ddatblygu -Maes y Dderwen ar Ffordd Grosvenor, Wrecsam, a fydd yn agor yn Hydref 2018.. Cynllun yw Maes y Dderwen ar gyfer pobl sy'n 60 oed ac yn hŷn ac mae'n cael ei ddatblygu gan Gymdeithas Dai Tŷ Glas, rhan o Grŵp Tai Pennaf, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Llywodraeth Cymru. Bydd y datblygiad yn cael ei gyllido ar y cyd drwy gyfuniad o grantiau o gyllideb Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a Grant Tai Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru, a gan Gyllid Preifat a ddarperir gan Gymdeithas Dai Tŷ Glas.

Mae’r ffilm fer yn rhoi gwybodaeth am Dai Gofal Ychwanegol.

Am mwy o wybodaeth neu i wneud cais am dŷ, cysylltwch â Tŷ Glas mewn un o’r ffyrdd ddilynol:

Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Plas Telford

Mae Plas Telford yn cynnwys 54 fflat gofal ychwanegol o safon uchel sydd ar gael i’w rhentu ar gyfer pobl 55 oed a throsodd sydd wedi’u hasesu fel bod ag anghenion cefnogi.Mae Plas Telford wedi’i leoli ger pentref Acrefair.

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn yw perchennog yr adeilad ac sy'n darparu'r gwasanaethau rheoli ac atodol ar y safle, a Chyngor Sir Wrecsam sy'n gyfrifol am ddarpariaeth y gofal cartref ar y safle.

Maes y Dderwen – Cynllun Gofal Ychwanegol (yn agor yn y Hydref 2018)

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau.

Mae Cymdeithas Tai Tŷ Glas ar y cyd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn datblygu Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Maes y Dderwen, sef datblygiad o 60 fflat un a dwy lofft o safon uchel â chyfleusterau cymunedol a fydd ar gael i’w rhentu yn nhref Wrecsam.

Bydd rheolaeth a gwasanaethau atodol ar y safle’n cael eu darparu gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn fel Asiant Rheoli Cymdeithas Tai Tŷ Glas, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fydd yn comisiynu gofal cartref ar y safle ynghyd a chefnogaeth gysylltiedig â thai ar gyfer preswylwyr sydd wedi'u hasesu fel bod ag anghenion cefnogi.

Os ydych chi’n 60 oed neu drosodd ac wedi’ch asesu fel bod ag anghenion gofal neu gefnogaeth ac yn teimlo y byddech yn manteisio o fyw yng Nghynllun Gofal Ychwanegol Maes y Dderwen, cysylltwch â Thai Tŷ Glas ar Rhadffôn:0800 183 5757.