Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

Mae grantiau cyfleusterau i'r anabl ar gael ar gyfer ystod o waith sydd angen ei wneud i gynorthwyo unigolyn anabl i barhau i fyw'n annibynnol yn ei gartref. Mae hyn yn cynnwys mynediad at amwynderau hanfodol fel cyfleusterau toiledau, ystafell ymolchi a chegin, ac addasu rheolyddion cynhesu, golau neu gyflenwad pŵer i'w gwneud yn addas i'w defnyddio.

Sut ydw i'n gwneud cais am grant?

Mae grantiau ar gael i unigolion o bob oed, gydag anabledd neu salwch sy'n cyfyngu ar fywyd. Os ydych chi neu unigolyn sy'n byw gyda chi'n cael trafferth i symud o gwmpas eich tŷ, neu'n cael trafferth gyda chyfleusterau ymolchi/baddon yn y cartref oherwydd salwch/anabledd, yna'r cam cyntaf yw cysylltu â'r Tîm Asesu Cyswllt yn yr is-adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion ar 01978 292066. Byddant yn trefnu i Therapydd Galwedigaethol alw i'ch gweld.

Yn dilyn asesiad gellir rhoi grant am waith:

Mae pob grant a ddyfernir yn amodol ar asesiad, sy'n golygu bod y Therapydd Galwedigaethol yn ymweld â chi i drafod eich anghenion. Bydd swyddog grantiau'n galw hefyd i drafod y mathau o addasiadau. Os mai canlyniad yr asesiad hwnnw yw fod angen gwneud addasiad yna cwblheir cais am gymorth ariannol gyda chi.

Ar gyfer oedolion anabl, mae dyfarnu unrhyw gymorth grant yn seiliedig ar asesiad o'ch amgylchiadau ariannol. Nid oes prawf modd ar gyfer addasiadau ar gyfer plant a phan fo plentyn anabl yn gymwys am grant cyfleusterau anabl, yna fe'i dyfernir yn llawn.

Mae'n bwysig nodi y gall addasiadau ar raddfa fawr gymryd mwy o amser i'w cwblhau oherwydd yr angen weithiau i baratoi cynlluniau neu gael caniatâd cynllunio. Yn 2007-08, cyfartaledd nifer y dyddiau oedd eu hangen i gwblhau addasiad oedd 457 diwrnod. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i leihau hyn.

Am wybodaeth am addasiadau ar gyfer pobl ag anableddau, cysylltwch â'r:

Tîm Asesu Cyswllt
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Is-adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Adeiladau'r Goron
31 Stryt Caer
Wrecsam
LL13 8ZE

Ffôn: 01978 298070
Ebost: socialservices@wrexham.gov.uk