Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nwy yn Gollwng

Os ydych amau fod gennych nwy yn gollwng:

Cysylltwch â TRANSCO yn union ar ôl troi y ddyfais i ffwrdd ar cyflenwad nwy wrth y mesurydd.

Rhif argyfwng TRANSCO yw 0800 111 999
Ar gyfer pobl fyddar a rhanol fyddar - Minicom / ffôn testun - 0800 371 787

Fe fydd TRANSCO yn gofyn am y wybodaeth ganlynol:

Fe fydd Transco yn ceisio darganfod lle mae'r nwy yn gollwng ac yn gwneud eu gorau glas i'w drwsio ar y pryd. Os nad yw hyn yn bosibl gan fod gwaith ehangach angen ei wneud yna bydd Transco yn dweud wrth y Cyngor ac fe fydd y gwaith yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl wedi hynny. Fe fydd Transco yn diogelu eich eiddo ac yn dweud wrthych beth i'w wneud. Pan fydd hi'n anodd darganfod lle mae'r nwy yn gollwng yna fe fydd y cyflenwad yn cael ei droi i ffwrdd wrth y mesurydd. Os digwydd hyn, yna cysylltwch ag adran cynnal a chadw CBSW ar 08000 855 808 neu adran 'Galwad Gofa' (allan o oriau gwaith) ac fe fyddant yn anfon contractiwr i wirio'r pibellau nwy.

Diogelwch Nwy

Mae'r gyfraith yn dweud bod gennym ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod gosodiadau pibellau, cyfarpar nwy ac os yw'n berthnasol, ffliwiau'n cael eu profi bob 12 mis. Rydym yn cymryd y gwaith hyn o ddifrif.

Pam fod rhaid gwneud y gwaith hwn?

Ni does raid i chi boeni am y gost, oherwydd mae'r gwasanaeth blynyddol am ddim. Rydym hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod prawf diogelwch nwy blynyddol yn cael ei wneud ym mhob eiddo sydd â chyflenwad nwy, mae hyn yn cynnwys prawf diogelwch ar eich cyfarpar chi.

Eich cyfarpar nwy chi

Yn ystod y prawf diogelwch fe fyddwn yn profi unrhyw ddyfeisiadau nwy rydych chi'n berchen arnynt. Os rydym yn canfod rhai nad ydynt yn ddiogel fe fyddwn yn dweud wrthych, ond chi sy'n gyfrifol am eu trwsio neu eu hadnewyddu.

Carbon Monocsid - y lladdwr tawel

Mae gwenwyno damweiniol gyda charbon monocsid yn lladd tua 40 o bobl ym Mhrydain bob blwyddyn. Mae llawer iawn mwy (dros 200) yn dioddef o symptomau gwenwyno carbon monocsid.
Mae carbon monocsid yn cael ei gynhyrchu gan ddyfeisiadau nwy:

Mae'n nwy anweledig heb arogl na blas. Gall ychydig ohono arwain at amrywiaeth o broblemau iechyd difrifol gan gynnwys niwed i'r ymennydd.

Gall carbon monocsid a ollyngir gan ddyfeisiadau nwy peryglus LADD.

Er nad ydych yn ystyried eich bod mewn perygl, efallai bod nwyon gwenwynig yn dianc i mewn i'ch cartref.

Ni fedrwch flasu nac arogleuo carbon monocsid ond fe all fod yn farwol. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar y wefan www.carbonmonoxidekills.com (gwefan allanol).

Arwyddion Peryglus

Arwyddion peryglus o garbon monocsid yn gollwng

Mae symptomau o wenwyn carbon monocsid yn cynnwys:

Gall dyfais nwy diffygiol fod yn gyfrifol am wenwyno, yn enwedig os yw:

Gall unrhyw ddyfais nwy - tanau, gwresogyddion, boileri gwres canolog, gwresogyddion dwr neu boptai nwy - achosi'r effeithiau hyn.

Arwyddion peryglus

Gall eich dyfais nwy fod yn beryglus os ydych yn sylwi unrhyw un o'r canlynol:

I arbed peryglon