Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Golau Ynni Isel

Beth yw bylbiau golau ynni isel?

Tiwbiau fflworoleuol wedi eu plygu er mwyn ffitio gosodiad golau cyffredin yw bylbiau golau ynni isel. Maent yn defnyddio tua chwarter i bumed rhan o drydan o'u cymharu â bylb golau cyffredin. Er eu bod yn costio mwy maent yn para sawl blwyddyn. Mae hyn yn golygu na fydd raid i chi newid y bylbiau bob ychydig o fisoedd ynghyd â lleihau eich biliau trydan.

Ble yn y cartref y dylwn osod bylbiau golau ynni isel?

Y lle gorau yw mewn ystafelloedd lle mae'r golau ymlaen am amser hir. Fe gewch eich arian yn ôl mewn llai na blwyddyn os rhowch y bylbiau fan hyn. Mewn ystafelloedd sy'n cael eu defnyddio'n llai aml fe gymer hi fwy o amser i chi adennill eich arian yn ôl, ond gan eu bod yn para hyd at 10 i 15 gwaith yn hirach na bylbiau cyffredin, mae'n werth ei wneud bod tro. Bydd bywyd bylbiau'n llai os ydych yn eu diffodd a'u cynnau, yn aml ond nid yw'n rheswm i boeni amdano. Os ydych yn poeni am y gost, yna ystyriwch faint o drafferth ac amser y byddwch yn eu harbed wrth i chi beidio â gorfod newid bylbiau bob ychydig o fisoedd. Cofiwch fod defnyddio bylbiau ynni isel yn ffordd hawdd iawn o arbed ynni yn y cartref.

Pa fath o fylbiau y gallaf eu newid?

Gallwch newid goleuadau crog, spot, cannwyll, crwn, bylbiau mewn lamplen a llawer mwy o fylbiau gyda bylb golau ynni isel. Gallwch hyd yn oed eu cael mewn lliw. Mae gosodiadau sgriw yn fwy cyffredin na rhai bidog ar fylbiau spot. Y gamp yw darganfod y math o fylb rydych ei angen!

Bylbiau Golau Ynni Isel Cyfatebol

Wrth i chi ddefnyddio bylbiau golau ynni isel fe fyddwch yn gwneud arbedion dros oes y bylb o'i gymharu â bylb cyffredin. Yn enwedig wrth ystyried bod bylb golau ynni isel yn para hyd at 12 gwaith yn fwy.

Mae bylbiau golau ynni isel yr un mor hawdd i'w gosod â bylbiau cyffredin a gallant gael eu defnyddio yn y rhan fwyaf o osodiadau golau cyffredin. Gall bylbiau golau ynni isel gael eu defnyddio o gwmpas y ty heb law am sefyllfa pan fydd gennych synhwyrydd electronig, swits pylu neu swits amserydd electronig.

Bylb golau twngsten cyffredin Bylb Golau Ynni Isel cyfatebol Arbedion blynyddol i bob bylb *
40W 9W £3.52
60W 12W £5.28
100W 20W £8.80
150W 30W £13.20
* Yn seiliedig ar ddefnydd cyfartalog o 4 awr y dydd