Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Atgyweiriadau Ad-daladwy

Rhaid i Adran Tai a'r Economi Cyngor Wrecsam wneud rhai atgyweiriadau yn ôl y gyfraith. Mae'r mwyafrif helaeth o'n tenantiaid yn cadw eu tai mewn cyflwr da, ond mae rhai sy'n dewis difrodi eu tai'n fwriadol neu trwy esgeulustra. 

Nid ydym am i'r tenantiaid sy'n edrych ar ôl eu cartrefi orfod cyfrannu at y gost o drwsio tai'r tenantiaid eraill hynny a fydd yn gorfod talu am atgyweiriadau.  Rydym yn galw'r rhain yn 'atgyweiriadau ad-daladwy'.

Rydych chi'n gyfrifol am: Unrhyw niwed sy'n cael ei achosi trwy ddamwain, yn fwriadol neu trwy esgeulustra gennych chi neu aelodau eraill o'ch teulu, ymwelwyr, anifeiliaid anwed neu gontractwyr a huriwyd gennych chi.

Gwelliannau a chrefftau'r cartref gan denantiaid

Rhaid i chi wneud cais am ganiatâd i wneud unrhyw newidiadau neu welliannau i'r eiddo.  Bydd yr holl waith yn cael ei archwilio a rhaid ei gwblhau hyd at safon yr ydym yn fodlon â hi.  Mewn perthynas â gwaith nwy a thrydan, rhaid i unrhyw waith tebyg fodloni safonau CORGI a NICEIC a rhaid cael tystysgrifau am y gwaith.  Os nad yw'r gwaith yn foddhaus, bydd raid i chi drwsio'r difrod neu ei amnewid, ond os bydd raid i ni wneud y gwaith hwn byddwn yn codi tâl arnoch am hyn.  Cyn dechrau, rhaid i chi gwblhau ffurflen gais i wneud unrhyw newidiadau.  Mae ffurflenni ar gael yn eich swyddfa dai leol.

Beth os gwnaed y difrod trwy ddamwain?

Rydych chi'n gyfrifol am unrhyw ddifrod damweiniol.  Efallai y byddwch yn gallu hawlio'r gost o atgyweirio'r difrod hwn yn erbyn yswiriant cynnwys eich cartref. Dylech wirio gyda'r cwmni yswiriant.  Os na ellwch gwblhau'r atgyweiriadau a bod rhaid i ni wneud y gwaith ar eich rhan, byddwn yn codi tâl arnoch am hyn.

Diogeledd eich cartref

Rydych chi'n gyfrifol am ddiogeledd eich cartref pan fo angen atgyweiriadau o ganlyniad i gamddefnydd, esgeulustra neu ddiffyg gofal.  Byddwn yn diogelu eich eiddo os bydd angen ac yn codi tâl arnoch am hyn ac os bydd angen ffenestri newydd arnoch.  Os bydd eich allweddi'n mynd ar goll neu'n cael eu dwyn, bydd raid i chi dalu am unrhyw rai newydd a roddwn i chi yn eu lle.

Argyfyngau

Os byddwch yn ffonio rhadffôn 08000 855 808 a'n bod yn penderfynu ein bod am godi tâl arnoch am y gwaith, fel arfer byddwn yn ysgrifennu atoch cyn gynted â phosibl i gadarnhau'r tâl.  Sylwer y byddwn yn codi tâl arnoch os byddwch yn camarwain y Ganolfan Alwadau i anfon crefftwr allan atoch i wneud gwaith nad yw'n waith brys trwy honni bod y gwaith yn bwysicach nag ydyw.  Mae pob galwad ffôn yn cael ei recordio.

Bydd y Ganolfan Alwadau yn eich cynghori pryd y bydd y crefftwr yn galw heibio yn ystod oriau gwaith arferol.  Bydd gofyn i chi aros yn y tŷ nes bod y crefftwr yn cyrraedd.  Os nad oes modd i chi aros yn y tŷ a'ch bod allan pan fyddwn yn galw heibio ond heb wneud trefniadau gyda ni, gallai'r gwaith gael ei ailflaenoriaethu i fel nad yw'n cael statws brys, gan ddibynnu ar natur y gwaith.

Beth os byddaf yn dod â'r denantiaeth i ben ac yn gadael yr eiddo?

Pan fyddwch yn rhoi rhybudd i ni eich bod am ddod â'ch tenantiaeth i ben (neu eich bod yn symud i un o dai eraill y Cyngor) byddwn yn archwilio ac yn asesu unrhyw ddifrod. 

Os ydym am godi tâl arnoch, byddwn yn anfon llythyr atoch yn rhoi gwybod i chi am y costau ac yn rhoi'r cyfle i chi amnewid neu drwsio unrhyw ddifrod neu ein talu ni i wneud y gwaith.

Os nad ydym yn gallu mynd i mewn i'r eiddo nes ei fod yn wag, byddwn yn archwilio ac yn asesu unrhyw ddifrod bryd hynny.  Byddwn yn codi tâl arnoch am unrhyw waith trwsio.  Byddwn hefyd yn cael gwared ar unrhyw beth sy'n perthyn i chi ac yn codi tâl arnoch am y gost o wneud hynny.

Os byddwch yn gwneud cais arall am lety yn y dyfodol, bydd eich pwyntiau ar y rhestr aros mewn perthynas â dyledion sy'n daladwy yn cael eu lleihau yn unol â'n polisi gosod.  Bydd y pwyntiau hyn yn cael eu haddasu unwaith i chi gadarnhau eich bod wedi talu'r ddyled.

Beth os achoswyd y difrod gan drosedd?

Os ydych wedi dioddef o drosedd a bod y troseddwr wedi achosi difrod, er enghraifft, trwy ddefnyddio grym i ddod i mewn i'r tŷ, rhaid i chi roi gwybod i'r heddlu ac i ni.  Efallai y byddwch yn gallu hawlio am golled neu ddifrod a achoswyd o ganlyniad i ladrad neu ymgais at ladrad (mynediad/ymadawiad trwy rym). Rhaid i chi wirio hyn gyda'ch cwmni yswiriant

Pan fyddwch yn rhoi gwybod i'r heddlu am drosedd, byddant yn archwilio'r gŵyn yn drylwyr.  Byddant yn erlyn unrhyw un sy'n gwneud datganiad ffug neu gamarweiniol.

Bydd yr heddlu'n rhoi rhif y digwyddiad i chi'n gyntaf.  Fodd bynnag, dim ond ar ôl i chi gael rhif y trosedd y byddwn yn gwneud unrhyw waith trwsio sydd ei angen heb godi tâl arnoch.

Bydd raid i chi roi datganiad i ni hefyd i gefnogi'ch cais a rhaid i chi lofnodi ffurflen ddatgan a ddarperir gennym.  Gellir defnyddio'r ffurflen hon fel tystiolaeth os byddwn yn canfod yn ddiweddarach bod y gŵyn yn un dwyllodrus. A gellwch beryglus eich denantiaeth.

Beth os bydd yr heddlu'n dod i mewn i'm cartref trwy rym?

Efallai y bydd angen i'r heddlu fynd i mewn i'ch cartref trwy rym i ganfod neu atal trosedd.  Os bydd yr heddlu'n dod o hyd i dystiolaeth o drosedd, byddwch chi fel tenant yn gyfrifol am gostau unrhyw waith trwsio.  Os nad oes unrhyw dystiolaeth o drosedd, ni fyddwn yn codi tâl arnoch.

Sylwadau neu gwynion

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwynion am y ffordd yr ydym wedi ymdrin ag atgyweiriadau ad-daladwy:

Canolfan Alwadau Tai: 08000 855 808

Ffacs: 01978 315320
Post: Atgyweiriadau Tai, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU
Ebost: housingrepairs@wrexham.gov.uk

Minicom: 01978 292067

Gwybodaeth Gyswllt Ddefnyddiol

Canolfan Alwadau Tai: 08000 855 808
Ffacs: 01978 315320
Post: Gwasanaethau Tai, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU
Ebost: housingrepairs@wrexham.gov.uk
Minicom: 01978 292067

Mae gan bob swyddfa dai leol ffôn pwrpasol i chi ei ddefnyddio yn ystod oriau swyddfa arferol os nad oes gennych ffôn gartref.

Ieithoedd Neu Fformatiau Eraill

Hoffech chi gael y daflen hon, neu unrhyw gohebiaeth am atgyweiriadau ad-daladwy mewn fformat gwahanol – er enghraifft mewn Braille, ar dâp, ar ffurf copi testun yn unig neu mewn iaith arall?

Os felly, cysylltwch â'r Gwasanaethau Tai, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU neu eich swyddfa dai leol.

Rhif ffôn: 01978 298993
Rhif ffacs: 01978 315320
Ebost: housing@wrexham.gov.uk