Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datrys Problemau Pibelli

Mae’r Cyngor wedi bod yn gosod bwyleri cyddwyso hynod o effeithlon ers 2002. Rydym yn eu gosod mewn gwahanol fathau o eiddo ac mewn lleoedd gwahanol. Yn anffodus, nid oes modd pob tro i ni osod y pibellau gollwng ar gyfer y cyddwysiad yn fewnol.

Pan mae angen gosod pibellau gollwng y cyddwysiad ar y tu allan, mae’n gallu rhewi pan yw’r tywydd yn eithriadol o oer.

Pibellau wedi rhewi o fwyleri cyddwyso

Yn ystod cyfnodau o dywydd oer iawn, byddwn yn cael ymholiadau o dro i dro gan gwsmeriaid nad yw eu bwyleri i’w gweld yn gweithio.   

Weithiau mae hyn oherwydd bod y bibell sy’n gollwng y cyddwysiad wedi rhewi sy’n rhwystro’r bwyler rhag gweithio.  

Bydd yr wybodaeth yma yn gymorth i chi weld a oes rhywbeth fel hyn yn bod ar eich bwyler a’r hyn y dylid ei wneud amdano.   

Sut allaf weld a yw daliwr cyddwysiad / pibell ollwng y bwyler wedi rhewi?

Cam 1 Fe allai daliwr cyddwysiad / pibell ollwng eich bwyler fod wedi rhewi os yw pob un o’r 3 datganiad yma yn gywir:

Gwelwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr bob tro os ydynt gennych chi

Cam 2 Os yw pob un o’r 3 datganiad uwchben yn wir, y peth nesaf i’w wneud yw ceisio ailosod eich bwyler, os oes botwm ailosod ar eich bwyler a’ch bod yn deall sut mae ailosod y bwyler.   

Gallwch wneud hyn trwy ddal y botwm ailosod i mewn (mae hwn i’w weld ar banel rheoli’r bwyler). Pan fyddwch chi wedi rhyddhau’r botwm dylech aros 2 neu 3 munud i weld a fydd y bwyler yn tanio eto.   

Cam 3 Os na fydd y bwyler yn tanio eto ac mae’n gwneud sŵn byrlymu, yna gallwch fod fwy neu lai’n sicr fod eich pibellau wedi rhewi.  Os na fedrwch chi glywed sŵn byrlymu, fe ddylech chi fwrw golwg ar eich pibell gyddwysiad beth bynnag.   

Cam 4 Bydd y bibell gyddwysiad yn bibell blastig (du, gwyn neu lwyd), sy’n dod allan o waelod eich bwyler. Fe allai’r pibellau hyn fod wedi eu gosod o dan fyrddau eich llawr.  Y brif broblem yw lleoliad y bibell hon pan ddaw i ben ar y tu allan ac i mewn i’r draen, y simnai garthion neu’r gyli.   

Sut mae dadmer y bibell gyddwysiad?

Dylech alw rhif cysylltu allan o oriau’r Cyngor, a fydd wedyn yn galw’r contractwr sy’n trin a chynnal a chadw nwy i’r Cyngor. Bydd y contractwr yn dod cyn gynted ag y bo modd i geisio trwsio’r diffyg.

Os na fedrwch chi aros i’r contractwr gyrraedd yna fe allech chi wneud y pethau canlynol. Fodd bynnag, fe ddylech chi fod yn arbennig o ofalus bob amser wrth geisio dod o hyd i bibell gyddwysiad a’i dadmer.

Camau syml i leihau’r perygl o rwygo’r pibellau

Yn ystod tywydd oer, mae anghyfleustra a difrod o ganlyniad i bibellau’n rhwygo yn gallu digwydd yn hawdd. Fe allai’r gwaith trwsio ar ei ben ei hun gostio miloedd o bunnoedd. Fodd bynnag, mae camau gofal digon syml yn gallu bod yn fodd i leihau’r perygl.

Gwell rhwystro na thrwsio

Dyma gamau syml a fydd yn gwneud llawer i leihau’r perygl o rwygo’r pibellau yn y cartref.

Cadw pibellau rhag rhewi a rhwygo

Mae’r rhain yn medru helpu i gadw eich pibellau rhag rhewi:

Pibellau wedi rhewi

Os bydd pibell yn rhewi:

Pibellau wedi rhwygo

Os bydd pibell yn rhwygo:

Rhoi gwybod am broblem

Os ydych yn denant i’r Adran Dai ac angen gwaith trwsio brys arnoch chi, dylech alw’r rhif cysylltu allan o oriau.