Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Hunangyfeirio

Defnyddiwch y ffurflen hon i holi am Cefnogi Tenantiaid yn Wrecsam.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

* gorfodol.

Mae gennyf ddiddordeb mewn defnyddio'r gwasanaeth cefnogi tenantiad
*
Rhyw
Cyd-denant
(Os nad oes gennych chi un, nodwch 'dim')
Rhyw  
 
Manylion
Ydych chi mewn perygl o golli'ch tenantiaeth o fewn y 3 mis nesaf? Os ydych, pam?
   
 
Er mwyn i ni roi'r cymorth mwyaf priodol i chi. Nodwch isod pam yr ydych chi'n gwneud yr atgyfeiriad hwn.
Ydych chi'n teimlo'n ddiogel?    
Oes arnoch chi angen help efo'ch iechyd a'ch lles eich hun, neu eraill?    
Oes arnoch chi angen help i reoli'ch cartref ?    
Oes arnoch chi angen help i reoli'ch perthynas ag eraill?    
Ydych chi'n teimlo'n rhan o'r gymuned?    
Oes arnoch chi angen help efo cyllidebu?    
Oes arnoch chi angen help i ganfod gwaith neu waith gwirfoddol?    
Oes arnoch chi angen help efo'ch iechyd corfforol?    
Oes arnoch chi angen help efo iechyd meddwl?    
Oes arnoch chi angen help i fyw bywyd iach a bywiog?    
Oes arnoch chi angen help i ymgysylltu ag addysg a dysgu?      
Os ydych chi eisoes yn derbyn cymorth gan sefydliadau eraill, nodwch y manylion
Oes yna rywun yn eich cartref, neu sy'n ymweld â chi, a all fod yn berygl iddo'i hun neu i eraill? Os oes, rhowch fanylion.
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich ffurflen.