Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Archwiliad yn Wrecsam

Mae pwyllgorau archwilio'n cynnwys yr holl aelodau (neu gynghorwyr) nad ydynt yn aelodau o'r ar Bwrdd Gweithredol. Eu prif bwrpas yw olygu a gwella gwasanaethau'r Cyngor, gwneud argymhellion ar ddewisiadau polisi'r dyfodol a gwirio penderfyniadau'r Bwrdd Gweithredol a'I wneud yn atebol am ei benderfyniadau.

Mae'r swyddogaeth archwilio'n bwysig felly or ran dangos atebolrwydd y Cyngor. Er enghraifft, gall aelodau archwilio ofyn I aelodau'r Bwrdd Gweithredol a swyddogion fynychu eu cyfarfodydd I esbonio eu penderfyniadau.

Mae gan Wrecsam 5 pwyllgor archwilio:

* Mae'r Pwyllgor hwn hefyd yn gweithredu fel y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn, fel a ddiffinnir yn Adran 19 o 20 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006.

Mae’r Grŵp Cydlynu Craffu, sy’n cynnwys Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y pwyllgorau craffu, yn goruchwylio ac yn cydlynu llwyth gwaith y 5 pwyllgor craffu. 

Cysylltiadau Defnyddiol