Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun y Cyngor - Thema Corfforaethol: Y Sefydliad

Thema Corfforaethol: Y Sefydliad

Creu sefydliad effeithiol ac effeithlon a all gefnogi lles lleol yn y ffordd orau bosibl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnwys 52 o aelodau etholedig, gyda Bwrdd Gweithredol o Aelodau Arweiniol sy’n cael cymorth gan ac sy’n atebol i Bwyllgorau Craffu.

Fel yn achos llawer o’r sector cyhoeddus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cwtogi ei faint fel sefydliad, gan geisio canfod ffyrdd o barhau i weithredu a darparu gwasanaethau. Mae awdurdodau lleol yn parhau i wynebu toriadau mewn cyllid gan lywodraeth ganolog, ynghyd ag ysgwyddo cyfrifoldebau newydd sy’n anochel yn arwain at oblygiadau o ran adnoddau ac sy’n effeithio ar ein cyllideb. Gan i bwysau ariannol gynyddu, ac er mwyn ein galluogi i gynnal cyllideb gytbwys, bu’n rhaid i ni leihau’r nifer sydd yn ein gweithlu.

Fel ymateb i’r heriau hyn, rydym yn gweithio ar adeiladu ar y sylfeini cadarn a osodwyd gennym - mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi canfod bod “Gweledigaeth ac uchelgais Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn helpu i ddarparu gwell deilliannau i ddinasyddion31”– er mwyn moderneiddio’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu; buddsoddi mewn gweithlu hyblyg sydd angen llai o adeiladau swyddfa ond a gefnogir gan well isadeiledd TG a gwasanaethau cymorth o ansawdd da. Rydym hefyd yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau digidol; sicrhau ei bod yn haws cael gwybodaeth, a gwasanaethau 24 awr y dydd ar y we.

Amcanion Lles y Sefydliad

31Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adroddiad Asesiad Corfforaethol 2015. Cyhoeddwyd yn Chwefror 2016

O1 – Parhau i foderneiddio ein gwasanaethau

Mae Cyngor Wrecsam yn ymrwymo i ddatblygu ein gwasanaethau ar-lein er mwyn galluogi mwy o gwsmeriaid i ymgysylltu’n ddigidol â’r Cyngor. Byddwn yn parhau i ddatblygu ein gwasanaeth cyfrif cwsmeriaid personol, gwella ein gwefan a gwneud mwy o ddefnydd o wasanaethau digidol megis cyfryngau cymdeithasol a gwe-sgwrs. Rydym hefyd yn cydnabod nad yw digidol yn addas i bawb. Rydym yn ymrwymo i gynorthwyo cwsmeriaid sy’n llai cyfforddus neu nad ydynt yn gallu defnyddio sianelau digidol a byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau drwy sianelau traddodiadol megis wyneb yn wyneb a theleffoni.

Mae isadeiledd Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (ICT) y Cyngor yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau o ddydd i ddydd ac mae’n tanategu ein nod o ddatblygu gwasanaethau digidol i gwsmeriaid a gweithlu hyblyg ac effeithiol. Byddwn yn buddsoddi yn ein hisadeiledd er mwyn sicrhau ei fod yn addas i’r diben, yn ein galluogi i barhau i foderneiddio gwasanaethau ac yn gweithredu fel ysgogiad ar gyfer mwy o effeithlonrwydd.

Byddwn yn parhau i wella’r ffordd yr ydym yn dadansoddi’r data yr ydym yn ei ddal. Byddwn yn defnyddio hynny er mwyn dysgu o adborth cwsmeriaid, boed hynny’n gadarnhaol neu’n negyddol, ac er mwyn gwella gwasanaethau. Byddwn hefyd yn sicrhau bod mwy o’r data yr ydym yn ei ddal ar gael i’r cyhoedd drwy ein cynlluniau cyhoeddi a Rhyddid Gwybodaeth (FOI).

Ein gweledigaeth hirdymor yw: cael gwasanaethau TGCh modern ac effeithlon sy’n cefnogi darparu gwasanaethau digidol i’n cwsmeriaid a’n cyflogeion, ac sy’n ein galluogi i ddeall ac ymateb yn gyflym i anghenion a galwadau newidiol y Fwrdeistref Sirol.

Yn y tymor byr, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Yn y tymor canolig hyd at y tymor hir, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Byddwn yn monitro cynnydd drwy:

Deilliant Dangosydd
Wrecsam 2015/2016 Wrecsam 2016/2017 Targed 2016/2017

Cynnal: Bodlonrwydd cwsmeriaid gyda holl wasanaethau’r Cyngor32

  • a)Holl gwsmeriaid
  • b) Cwsmeriaid Cymraeg
a) 80% b) 79.3% (Chwarter 3)
  • a) 80%
  • b) 80%
Cynnal: Canran y cwsmeriaid sy’n teimlo ei bod yn hawdd cael mynediad i wasanaethau’r Cyngor 95%

89% (Chwarter 3)

90%

Ymestyn: Ymestyn canran y cwsmeriaid sydd wedi cofrestru i gael cyfrif ar-lein hunanwasanaeth 4% 24% (Chwrter 3) Gwella
Ymestyn: Cynyddu nifer y cwsmeriaid sy’n ymgysylltu â'r cyngor yn ddigidol - 26,642 (Chwarter 3) Cynnydd yn erbyn y waelodlin

32 Mae bodlonrwydd cwsmeriaid yn mesur bodlonrwydd â holl wasanaethau’r Cyngor ac mae’n cael ei goladu o tua 2000 o ymatebion i arolygon bob blwyddyn. Mae’r holl ymatebion Cymraeg yn cael eu dadansoddi a’u cynnwys yn y ffigyrau cyflawn, ond byddant ond yn cael eu hadrodd fel ystadegau perfformiad pan fo digon o ymatebion ar gael i fod yn ystadegol ddilys.

O2 – Cefnogi Cyngor cydnerth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio ar sicrhau bod pobl Wrecsam yn cael cymorth i wireddu eu potensial i ffynnu, a chyrraedd safon uchel o lesiant. Mae’r pwysau ariannol cynyddol yr ydym yn parhau i’w hwynebu a’r cyd-destun gwaith sy’n newid yn gyflym yn golygu bod angen i ni gael gweithlu brwd ac effeithiol i gyflawni hyn yn effeithiol.

Mae’n rhaid i ni fod yn sefydliad llai, mwy darbodus sydd â gweithlu sy’n ymgorffori ein gwerthoedd ac sy’n perfformio i orau ei allu, er mwyn gwireddu ein haddewidion i’n cwsmeriaid. Rydym eisiau bod yn gyflogwr da ac rydym yn ceisio recriwtio’r gorau a chadw ein talent drwy ganolbwyntio ar ddatblygu a chynorthwyo’r gweithlu. Rydym yn sylweddoli bod gweithlu ymgysylltiedig iawn yn gwella’r gwasanaeth a ddarperir a’i ansawdd, felly rydym yn ceisio cynnal lefelau ymgysylltu’r cyflogeion yn y tymor byr ac yna at gynyddu’r lefelau yn y dyfodol. Mae cynorthwyo dysgu a datblygu sy’n galluogi’n gweithlu i wireddu ei lawn botensial yn rhan allweddol o hynny. Rydym eisiau i’n gweithlu fod yn falch o’r gwaith maent yn ei wneud i’n cwsmeriaid ac ymdrechu i sicrhau bod y Cyngor yn llwyddo.

Er mwyn creu awdurdod sy’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol dro ar ôl tro, rydym wedi sefydlu fframwaith er mwyn sicrhau bod ein gweithlu yn cael ei werthfawrogi a’i gydnabod, bod adborth a her yn cael eu hystyried fel prosesau iach, a bod yna ymrwymiad i wrando a gweithredu. Bydd arweinwyr da yn meithrin yr amgylchedd priodol i gyflogeion fod yn arloesol yn y ffordd maent yn gwella’r hyn yr ydym yn ei wneud a’r deilliannau a gyflawnir ar gyfer pobl Wrecsam.

Ein gweledigaeth hirdymor yw: Cynnal gweithlu effeithlon ac ymgysylltiedig, sy’n falch o weithio i’r Cyngor ac sy’n ymgorffori gwerthoedd y Cyngor.

Yn y tymor byr, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Yn y tymor canolig hyd at y tymor hir, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Byddwn yn monitro cynnydd drwy:

Deilliant Dangosydd
Wrecsam 2015/2016 Wrecsam 2016/2017 Targed 2017/2018
Ymestyn: Canran y cyflogeion ddylai dderbyn PR&D33 ac sydd wedi cael un 94.8%34 Addroddiadau Q1 95%
Cynnal: Lefel ymgysylltu’r cyflogeion (Cyfuniad o fesuriadau ymgysylltu cyflogeion o’r arolwg cyflogeion) 61%35 59% 59%
Cynnal: Canran y cyflogeion sy’n ymateb yn gadarnhaol i ‘Rwyf yn cael cyfle i ddatblygu a gwella fy mhotensial’ 52%36 43% 43%

33 PR&D yw proses werthuso staff y Cyngor - y broses Adolygu a Datblygu Perfformiad. Ni fydd rhai staff yn cael PR&D am resymau dilys, megis bod ar gyfnod mamolaeth.

34 Nid yw’r ffigwr hwn yn cynnwys staff o un adran oherwydd problemau ynghylch safon y data

35 Cwblhawyd yr arolwg staff yn Ebrill 2015 ac felly mae’r canlyniadau blaenorol wedi cael eu cynnwys yn adroddiadau perfformiad 2014/15

36 Gweler y troednodyn blaenorol