Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun y Cyngor - Thema strategol: Pobl

Thema strategol: Pobl

Cefnogi cymunedau gweithgar a hunanddibynnol gan ddiogelu rhai mewn angen

Mae 136,700 o bobl yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam Mae rhagfynegiadau Llywodraeth Cymru yn awgrymu y bydd cynnydd o 13,300 yn y boblogaeth yn ystod y 25 mlynedd nesaf - yr ail gynnydd mwyaf a ragwelir yng Nghymru. Disgwylir y bydd hynny yn cynnwys gostyngiad yng nghyfran y plant o dan ddeg oed, a disgwylir y bydd y cynnydd mwyaf ymysg y grwpiau hŷn.

Mae gwella cyrhaeddiad addysgol i bobl ifanc yn dal yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor, a gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion lleol, disgyblion, rhieni a Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio ar ymateb i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sy’n pennu dyletswyddau sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol, byrddau iechyd a Gweinidogion Cymru weithio ar hyrwyddo lles pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth. Mae’r Ddeddf yn newid y ffordd yr asesir anghenion pobl a’r ffordd y darperir gwasanaethau, gan atgyfnerthu diogelwch a hyrwyddo dulliau ataliol.

Byddwn hefyd yn parhau i weithio’n agos â’r cyhoedd a’n partneriaid yn y Gwasanaeth Heddlu er mwyn ymdrin â lefel troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a chanfod hynny. Mae hon yn Fwrdeistref Sirol sydd â phroblem eang, ond mae hi’n fwyaf amlwg yng nghanol y dref.

Amcanion Lles Pobl:

PE1 – Cynorthwyo pobl i gael uchelgeisiau cadarnhaol, i ddysgu a gwireddu eu potensial

Mae cymwysterau yn rhoi dechrau cadarnhaol i fywydau pobl a gwell gobaith o gael mynediad i ystod ehangach o gyfleoedd. Mae profiad cadarnhaol o addysg, ac agwedd gadarnhaol tuag ato yn gwella gallu unigolion i ddysgu sgiliau newydd drwy gydol eu bywydau, i fod yn gydnerth ac addasu i’r cyfleoedd newidiol sydd o’u cwmpas.

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn y amlygu pwysigrwydd addysg i fywyd plentyn. Mae yna tua 19,000 o bobl ifanc mewn addysg statudol ym meithrinfeydd, ac ysgolion cynradd ac uwchradd Wrecsam; rydym eisiau i’r ysgolion hyn fod yn rhan bwysig o’u cymunedau ac i fod yn ddewis cyntaf i rieni a disgyblion lleol, gyda chyfraddau llwyddiant sy’n cymharu’n dda ar draws Cymru a’r DU. P’un a bod disgyblion yn dewis dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, mewn ysgolion ffydd neu beidio, bydd addysg statudol yn paratoi ac yn annog pobl ifanc i aros ym myd addysg neu hyfforddiant ac i ennill cymwysterau a sgiliau sy’n adlewyrchu eu llawn botensial. Rydym hefyd eisiau gwell cyfleoedd i rai dros 16 oed ac sydd wedi gadael addysg statudol i barhau i ddysgu. Yn gryno, rydym eisiau i bawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gael dyheadau gwell, a’r hyder a’r cyfleoedd a’r cymwysterau i’w cyflawni.

Ein gweledigaeth hirdymor yw: cael un o’r poblogaethau mwyaf cymwys yng Nghymru. Bydd mwy o ddisgyblion yn dewis mynd i’w hysgol briodol agosaf, yn rhagori yno, ac yn dewis aros ym myd addysg yn hirach.

Yn y tymor byr, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Yn y tymor canolig hyd at y tymor hir, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Byddwn yn monitro cynnydd drwy:

Deilliant Dangosyddion
Cymhariaeth
Cyfartaledd Cymru Haf 2016
Wrecsam
Haf 2016
Targed
Haf 2017

Ymestyn: Cyflawniad addysgol yn yr ysgol:

 • Canran y disgyblion yn cyrraedd Trothwy Lefel 2 yn cynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg
  12
 • Canran y disgyblion sy’n cyrraedd Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol Tri.
 • Canran y disgyblion sy’n cyrraedd Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol Dau.
 • Canran y disgyblion sy’n cyrraedd Dangosydd Deilliant Cyfnod Sylfaen
 • 60.3%
 • 85.9%
 • 88.6%
 • 87.0%
 • 55.3%
 • 84.3%
 • 87.7%
 • 86.6%
 • 61.74%
 • 90%
 • 91%
 • 89.48%

Cynnal: Argaeledd lleoedd Addysg Cyfrwng Cymraeg

 • A) adeg derbyn i’r dosbarth meithrin
 • B) adeg derbyn i’r dosbarth derbyn
 • C) adeg derbyn i ysgol uwchradd

Cyflenwad llefydd
(Medi 2016)

 • A) 245
 • B) 245
 • C) 193

Galw
(Medi 2016)

 • A) 244
 • B) 221
 • C) 148

Medi 2017

Fel bod argaeledd yn bodloni / yn well na’r galw

Cynnal: Canran y disgyblion sy’n gadael blwyddyn 11 sy’n:

 • Aros mewn addysg llawn amser
 • Y gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant

Hydref 2015

 • 85.9%
 • 1.7%

Hydref 2016

 • Adroddiadau Ebrill 2017
 • Adroddiadau Ebrill 2017

Hydref 2017

 • 85.9%
 • 1.7%
  Cymhariaeth
Cyfartaledd Cymru 2013
Wrecsam
Yr Haf
2014
Targed Haf 2015
Gwella: Canran o oedolion oed gweithio sydd â chymwysterau sy’n cyfateb i 5 TGAU gyda graddau A* - C neu brentisiaeth sylfaenol neu uwch. 69.7% 76% Tuedd o welliant

12 Nawr mae hyn yn cael ei gyfrifo fel canran yr holl ddisgyblion ym mlwyddyn 11 sydd wedi eu cofrestru mewn ysgol neu uned atgyfeirio disgyblion ar ddiwrnod y cyfrifiad.

PE2 – Cynorthwyo pobl i fyw bywydau gweithgar ac annibynnol yn eu cymunedau

Rhoddwyd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar waith yn llawn yn Ebrill 2016 ac mae’n darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r Ddeddf yn hyrwyddo ffordd newydd o weithio ar wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn cynnwys darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl mewn ffordd sy’n galluogi unigolion i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch pa gymorth sydd ei angen arnynt er mwyn cynnal eu lles eu hunain. Mae’n ofynnol hefyd i sefydliadau statudol a gwirfoddol eraill chwarae eu rhan mewn gweithredu’r Ddeddf newydd drwy ailalinio gwasanaethau er mwyn gwella deilliannau lles i bobl sy’n cael mynediad i wasanaethau. Mae’r dyletswyddau newydd hefyd yn ymestyn y tu hwnt i wasanaethau Plant ac Oedolion yn yr awdurdod lleol. Bydd gweithredu yn golygu ymgysylltu gan adrannau eraill y Cyngor, megis Addysg, Tai, Ieuenctid a Gwasanaethau Hamdden.

Mae mwy o bobl yn Wrecsam yn byw yn hirach gydag anghenion cymorth sylweddol cynyddol. Mae darparwyr gofal preifat, iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector yn parhau i weithio’n agos gyda’i gilydd i gynorthwyo pobl sy’n agored i niwed yn ogystal â’r bobl sy’n gofalu amdanynt. Mae ein ffocws o hyd ar ddatblygu gwasanaethau er mwyn galluogi pobl i fyw gartref mor annibynnol â phosibl. Mae hyn yn cynnwys gwella gwybodaeth, cyngor a chymorth yn barhaus yn y pwynt cyswllt cyntaf, ac mae hynny’n cael ei wella drwy ddatblygu gwefan Dewis Cymru.

Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu cymorth cynnar sy’n ceisio atal problemau rhag troi’n argyfwng, ac maent yn cyfrannu at reoli’r galw o fewn y gyllideb sydd ar gael. O ganlyniad i’r dull hwn, bydd mwy o’r bobl hynny yr ydym yn gweithio gyda nhw yn adrodd am fwy o annibyniaeth a gwelliant yn safon eu bywydau. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar gynorthwyo’r Gofalwyr anffurfiol sy’n galluogi pobl i barhau i fod yn annibynnol. Bydd hynny’n sicrhau y byddant yn parhau i dderbyn y gwasanaethau sy’n eu helpu yn eu rôl fel gofalwyr drwy ddarparu seibiant preswyl, gofal dydd, a gofal yn y cartref, grantiau gofalwyr a gwasanaethau cyngor a gwybodaeth. Mae gennym wefan i ofalwyr, sy’n darparu gwybodaeth gynhwysfawr a chyfeiriadau.

Byddwn hefyd yn parhau i ddatblygu systemau cymorth a gynigir yn y gymuned, gan y gymuned, drwy ehangu’r Cynllun Asiantau Cymunedol.

Ein gweledigaeth hirdymor yw: cael mwy o arfau a chymorth ar gael i deuluoedd a chymunedau lleol er mwyn eu galluogi i wella eu lles drwy fod yn fwy annibynnol, cydnerth a hunanddibynnol.

Yn y tymor byr, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Yn y tymor canolig hyd at y tymor hir, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Dangosydd Deilliant Wrecsam 2016/2017 Wrecsam 2017/2018 (Q3) Targed 2017/2018
Cynnal: Lefel annibyniaeth wedi ei gyflawni ac adrodd ar asesiad cleientiaid o safon bywyd pobl hŷn yn cael ei gynorthwyo gan y gwasanaethau a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 71.9% 69% cynnal

Byddwn yn monitro cynnydd ein gwasanaethau drwy:

Mesuriadau perfformiad Cymhariaeth
2016/2017 (diwedd blwyddyn)
Wrecsam 2017/2018 (Q3) Targed 2017/2018
Cynnal: Nifer y gofalwyr yr ymgysylltwyd â hwy yn ystod y flwyddyn Dangosydd newydd 4189 cynnal15
Cynnal: % y bobl nad ydynt bellach angen pecyn gofal, a phecyn gofal llai yn dilyn ailalluogi Dangosydd newydd 72.1% cynnal
Newydd: Nifer y cysylltiadau ar gyfer Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth drwy DEWIS Cymru Dangosydd newydd Bydd y waelodlin yn cael ei hadrodd yn Q4 I’w adolygu ar ôl pennu’r waelodlin
Gwella: Nifer cyfartalog y dyddiau calendr a gymerir i ddarparu Grant Cyfleusterau Anabl 208 209 195 diwrnod

13 Mae’r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo pobl i fod mor annibynnol â phosibl drwy ddarparu hyd at chwe wythnos o gymorth therapi a gofal

14 Dyluniwyd y gwasanaeth hwn i ddarparu gofal a chymorth cyflym i bobl hŷn er mwyn atal derbyniadau i ysbytai y gellid eu hosgoi â gofal hirdymor, a chynorthwyo rhyddhau’n brydlon o ysbytai yn ôl i’r cartref.

15 Er ein bod yn ceisio cynyddu’r gyfran o ofalwyr yr ydym yn ymgysylltu â hwy, rydym hefyd yn gweithio ar wella safon ein data, a gall y rhifau cyffredinol ostwng wrth i ni dynnu allan y bobl hynny nad oes ganddynt bellach gyfrifoldebau gofal o’r gronfa ddata gofalwyr.

PE3 – Diogelu’r rhai sy’n agored i niwed

Hyd yn oed wrth i’n gwasanaethau ganolbwyntio mwy ar ddarparu cymorth cynnar sy’n ceisio atal problemau rhag gwaethygu’n argyfwng, rydym yn dal angen gwasanaethau sy’n diogelu pobl leol sy’n agored i niwed a risg. Mae’r Cyngor yn gweithio ar sicrhau bod gwasanaethau ymatebol o ansawdd da yn cael eu darparu i bobl sy’n agored i niwed a’u teuluoedd yn ôl yr angen.

Er mwyn bodloni’r galw cynyddol am wasanaethau, er mwyn eu halinio â’r weledigaeth a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), ac er mwyn datblygu gwasanaethau cymdeithasol mwy ataliol a chynaliadwy, mae Wrecsam wedi datblygu nifer o wasanaethau sy’n canolbwyntio ar y teulu. Mae’r mentrau hyn yn cael eu cysylltu â gwasanaethau rheng flaen ac maent yn ceisio ddarparu ymyrraeth amlasiantaeth a dargedir yn gynnar er mwyn sicrhau bod teuluoedd sy’n agored i niwed yn derbyn gwasanaeth pan fo’i angen arnynt. Y budd i deuluoedd wrth integreiddio modelau ymyrraeth gynnar i brosesau diogelu yw bod gwasanaethau plant wedi gallu ymateb mewn ffordd fwy effeithiol a phrydlon, gan ddarparu amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ymateb yn fwy hyblyg i geisiadau cychwynnol am gymorth.

Ein gweledigaeth hirdymor yw: canolbwyntio ein gwaith ar y chwe safon ansawdd ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol:

Yn y tymor byr, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Byddwn yn monitro cynnydd drwy:

Dangosydd Deilliant Cymhariaeth
(Wrecsam diwedd blwyddyn 2015/16)
Wrecsam 2015/16 (Q2) Targed 2017/18
Newydd: Canran yr asesiadau wedi’u cwblhau ar gyfer plant o fewn yr Amserlen Statudol16 Ddim yn berthnasol Gwaelodlin yn cael ei bennu I’w gadarnhau
Cynnal: Canran y plant a welwyd fel rhan o’u hasesiad17 98.3% 97.60% Perfformiad chwartel uchaf (95% yn fwyaf diweddar)
Cynnal: Canran o’r holl adolygiadau statudol yn cael eu cynnal o fewn yr amserlen (adroddwyd bod chwarter mewn diffyg)18 97.1% 94.3% Perfformiad chwartel uchaf (90% -mwyaf diweddar)

16 Dangosydd cenedlaethol PMC024 – oherwydd bod hwn yn ddangosydd newydd, nid oes gwaelodlin ar gael.

17 Dangosydd lleol 017a. Mae hwn eisoes wedi bod yn ddangosydd cenedlaethol a’n targed yn ystod oes y cynllun hwn fu cynnal perfformiad yn y chwarter uchaf ar gyfer Cymru. Er na fydd y wybodaeth ar gyfer y chwartel yma yn cael ei diweddaru mwyach, byddwn yn parhau i dargedu’r lefel hon o ran perfformiad.

18 Lleol 025. Gweler y nodyn uchod am y lefel targed.

PE4 - Gweithio gyda’n partneriaid i wneud Wrecsam yn lle diogel ble mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys

Mae pobl leol wedi cyfeirio at lefel troseddu a pha mor ddiogel mae pobl yn teimlo, fel ffactorau allweddol sy’n effeithio ar safon eu bywydau. Gellir ond gwella diogelwch a theimlad o ddiogelwch mewn partneriaeth. Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyfraniad allweddol i’w wneud, drwy ei rôl arweiniol ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a thrwy ei ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Troseddu ac Anrhefn i weithio gyda phartneriaid ar leihau troseddu ac anrhefn a brwydro yn erbyn camddefnyddio sylweddau. Mae adrannau’r Cyngor, yn cynnwys y tîm Diogelwch Cymunedol, y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, timau Gwarchod y Cyhoedd a’r gwasanaeth Cynllunio yn cefnogi’r amcan yma. Mae’r Cyngor hefyd wedi buddsoddi mewn gwell technoleg Camerâu Cylch Caeëdig, a gwell ystafell reoli Camerâu Cylch Caeëdig.

Byddwn yn adolygu cynlluniau gweithredu lleol yn barhaus yn unol â Chynllun Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Asesiad o Anghenion Strategol Gogledd Cymru a Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Gogledd Cymru sy’n rhoi’r dasg i bartneriaethau diogelwch cymunedol lleol ganolbwyntio ar atal troseddu, lleihau aildroseddu a brwydro yn erbyn camddefnyddio sylweddau. Byddwn yn parhau i weithio ar leihau anghydraddoldeb mewn perthynas â diogelwch personol, yn unol ag amcan cydraddoldeb cytunedig y Cyngor, a chynnal y gyfran uchel o bobl sy’n teimlo’n ddiogel, gan adlewyrchu blaenoriaeth “Gwneud Wrecsam yn lle sy’n ddiogel ble mae pawb yn teimlo’n gynwysedig” sy’n rhan o “Ein Cynllun Wrecsam”.

Ein gweledigaeth hirdymor yw: Gweithio gyda ffocws ataliol gyda’n partneriaid er mwyn sicrhau bod Wrecsam yn lle diogel, a ble mae pobl yn teimlo’n gynwysedig. Bydd materion newydd yn cael eu hystyried gan y bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (CSP).

Yn y tymor byr, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Yn y tymor canolig hyd at y tymor hir, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Gweithio gyda phartneriaid er mwyn cyflawni blaenoriaethau lles cynllun lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ogystal â blaenoriaethau cynllun Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru ar lefel leol.

Byddwn yn monitro maint o broblem drwy:

Dangosydd Deilliant Cymhariaeth
2015/16 (diwedd blwyddyn)
Wrecsam 2016/17 (Q2) Targed 2017/18
Gwella: Lefelau Troseddau yn erbyn Dioddefwyr yn Wrecsam19 Cyfartaledd o 788 o droseddau y mis 839 (ffigwr treigl, Q2 2016) Tuedd o welliant
Gwella: Lefelau troseddau meddiangar20 yn y Fwrdeistref Sirol Cyfartaledd o 346 o droseddau y mis 378 (ffigwr treigl, Q2 2016) Tuedd o welliant
Gwella: Canran y rhai a ymatebodd i arolwg sy’n teimlo’n ddiogel ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam21
 • a) yng nghanol y dref
 • b) yn eu hardal leol
Dull casglu newydd Gosod y waelodlin Tuedd o welliant

19 Mae troseddau yn Erbyn Dioddefwyr yn cynnwys pob trosedd a gofnodir gan yr heddlu sy’n cynnwys dioddefwyr. Gall y dioddefwr fod yn unigolyn, yn sefydliad neu’n gorfforaeth. Mae’r categori hwn yn cynnwys troseddau yn erbyn unigolyn neu unigolion penodol, troseddau rhyw, lladrad, troseddau dwyn (yn cynnwys lladrad a throseddau yn ymwneud a cherbydau), difrod troseddol a chynnau tân.

20 Mae troseddau meddiangar yn cynnwys dwyn o siopau, pob lladrad a throseddau mewn perthynas â cherbydau.

21 Er bod dangosyddion barn ar droseddau wedi bod y rhan o’r cynllun o’r blaen, mae’r arolygon a ddefnyddiwyd wedi cael eu terfynu. Nawr byd hyn yn cael ei symud i hyb ymgynghori Eich Llais Wrecsam.

PE5 – Galluogi mynediad i weithgareddau hamdden a diwylliannol

Mae yna gysylltiadau cryf rhwng mynediad pobl i fannau gwyrdd, gweithgareddau hamdden a diwylliannol a’u lles cyffredinol. Po fwyaf mae pobl yn defnyddio’r pethau yma, y gorau fydd eu safon bywyd.

Mae’r Cyngor yn darparu ac yn galluogi ystod eang o wasanaethau a chyfleusterau er mwyn helpu i wella lles - ar draws y Fwrdeistref Sirol mae yna wyth o barciau gwledig, tri pharc trefol, pum canolfan hamdden a gweithgareddau, dwy Warchodfa Natur Genedlaethol ac ardal o harddwch naturiol eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, sy’n cynnig cyfleoedd i bobl wella eu ffitrwydd a chrwydro yn yr awyr iach. Hefyd ceir y Diwrnod Chwarae Wrecsam blynyddol ac ystod o ddigwyddiadau a gynhelir drwy gydol gwyliau’r ysgol er mwyn annog plant i fod yn fwy actif. Hefyd, mae yna nifer o ddigwyddiadau diwylliannol a digwyddiadau mewn parciau a gweithgareddau i gymryd rhan ynddynt megis ymweld ag Amgueddfa Wrecsam, Oriel Wrecsam, safleoedd treftadaeth, llyfrgelloedd, a thrwy gymryd rhan yn y nifer o ddigwyddiadau a gynhelir yn y Fwrdeistref Sirol drwy gydol y flwyddyn - megis Under the Arches, gweithgareddau amgylcheddol yn y parciau megis teithiau tywys a chwaraeon awyr agored ac amrywiaeth y wyliau strydoedd.

Mae nifer o’r gwasanaethau hyn yn cael eu cefnogi gan wirfoddolwyr sy’n gweithio â staff y Cyngor er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y gweithgareddau a’r digwyddiadau hyn; ac yn y dyfodol bydd y gwirfoddolwyr yma yn hyd yn oed mwy allweddol er mwyn sicrhau bod y gwaith da yn parhau. Hefyd, mae’n hanfodol parhau i weithio â phobl er mwyn eu hannog a’u helpu i weld buddion cael mynediad i’r gwasanaethau yma eu hunain. Mae cynllun ‘Gyda’n Gilydd yn Wrecsam’ yn galluogi unigolion, cymunedau neu grwpiau i ddod at ei gilydd i wneud eu cyfraniad cadarnhaol eu hunain er mwyn helpu eraill; a bydd y Cyngor yn gweithredu fel dolen er mwyn helpu pobl ddatblygu syniadau newydd neu ddatblygu hen rai.

Mewn ymgynghoriadau diweddar mae pobl wedi dweud wrthym eu bod yn dyheu i gael mwy o bethau i’w gwneud (yn arbennig yn achos plant a phobl ifanc) a mwy o weithgareddau a chyfleoedd i fod yn iach.

Ein gweledigaeth hirdymor yw: creu Bwrdeistref Sirol ble gall pobl barhau i gael mynediad i gefn gwlad ac ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau hamdden, diwylliannol a threftadaeth yn unol â’u hanghenion a’u cyllidebau. Byddwn wedi cynyddu nifer y plant a phobl ifanc sy’n actif ac sydd wedi eu ‘Bachu gan Chwaraeon22’ a bydd llyfrgelloedd yn gweithredu fel canolfannau cymunedol er mwyn dod â phobl at ei gilydd a rhoi mynediad iddynt i’r gwasanaethau a’r cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn eu helpu i fyw gwell bywydau.

Yn y tymor byr, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Yn y tymor canolig hyd at y tymor hir, er mwyn cyflawni hynny byddwn yn:

Byddwn yn monitro ein llwyddiant drwy:

Dangosydd Deilliant Cymhariaeth
2015/16 (diwedd blwyddyn)
Wrecsam 2016/17 (Q2) Targed 2017/18
Gwella: Nifer yr ymwelwyr â llyfrgelloedd am bob 1000 o’r boblogaeth 4,379
(Cyfartaledd Cymru: 5,373)
Adroddiadau Q1 4,500
Cynnal: nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden Ymddiriedolaeth Hamdden Wrecsam am bob 1,000 o’r boblogaeth pan fo’r ymwelwyr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol 12,388 per 1000
(Cyfartaledd Cymru: 8,408)
5,976 (11,952 wedi ei ragfynegi ar gyfer diwedd y flwyddyn) cynnal
Cynnal: Nifer yr ymwelwyr â pharciau a pharciau gwledig 561,004 Adroddiadau Q1 cynnal
Cynnal: Canran cyfanswm hyd hawliau tramwy sy’n hawdd eu defnyddio (e.e. giatiau/camfeydd/wyneb y llwybrau) 70% Adroddiadau Q1 cynnal

Gwella: Canran y plant a phobl ifanc sydd:

 • a) wedi eu ‘Bachu gan Chwaraeon
  23
 • b) cymryd rhan mewn gweithgaredd allgwricwlaidd o leiaf unwaith yr wythnos
 • c) cymryd rhan mewn chwaraeon o leiaf unwaith yr wythnos mewn clwb cymunedol

(Cymru 2015)

 • a) 48%
 • b) 49%
 • c) 63%

(Wrecsam 2015)

 • a) 43%
 • b) 46%
 • c) 60%
Tuedd o welliant
Arolwg bob 2 flynedd - bydd y nesaf yn 2017

Cynnal: Nifer oriau gwirfoddolwyr a roddir yn flynyddol er mwyn cynorthwyo:

 • a) Parciau a pharciau gwledig
 • b) Datblygu chwaraeon
 • c) Gwasanaeth amgueddfeydd a threftadaeth
 • a) 2352 awr
 • b) 2756 awr
 • c) 1210 houawrrs
Adroddiad Q1 cynnal

22 Bachu gan Chwaraeon - cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgaredd corfforol dair gwaith yr wythnos neu fwy

23 Bachu gan Chwaraeon - cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgaredd corfforol dair gwaith yr wythnos neu fwy