Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun y Cyngor 2019-22

Cymeradwywyd Cynllun y Cyngor yn 2017 ac mae’n nodi 14 o amcanion ar draws pedair thema yr Economi, Pobl, Lle a Threfniadaeth.  Mae’n cael ei adolygu’n flynyddol ac ar ddiwedd 2018 heriodd yr Aelodau bod y Cynllun yn rhy eang ar gyfer cyllideb sy'n lleihau a'r adnoddau sydd gan y Cyngor. 

Mewn ymateb rydym wedi diffinio gweledigaeth gliriach ar gyfer ein themâu lles, adolygu ein strategaethau, prosiectau ac ymrwymiadau eraill ac o hyn, rydym wedi datblygu cyfres lai o flaenoriaethau yn ystod y flwyddyn, â mwy o ganolbwynt, yn unol â’n hamcanion lles.  Mae’r rhain wedi’u diffinio’n bendant gyda gweithgareddau clir a fydd yn brif ganolbwynt y gwaith ar gyfer 2019/20. Bydd cyflawni'r gweithgareddau hyn yn effeithio ar ein blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn, ein 14 amcan a'r blaenoriaethau a rennir yr ydym wedi cytuno arnynt gyda phartneriaid megis Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. 

Wrth ddarparu’r blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn byddwn yn ymgysylltu â phobl leol i hysbysu ein hadolygiad nesaf o’r Cynllun a sut gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam weithio ar ei orau gyda phobl leol a chymunedau i gefnogi lles gwell o fewn cyllideb lai.  Bydd proses y gyllideb yn ystod 2019/20 yn sicrhau bod y blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn yn hysbysu penderfyniadau ariannol pellach o ran toriadau a buddsoddiad hadyd.  Y blaenoriaethau hynny yw:

Ochr yn ochr â datblygu'r blaenoriaethau hyn mae'r Cyngor wedi rhoi uwch strwythur newydd ar waith.  Bydd ein Prif Swyddogion yn arwain y blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn ac yn sicrhau eu bod yn gysylltiedig ac yn hysbysu darpariaeth gwasanaeth, tra bo ein gwasanaethau cefnogi allweddol yn awr wrth wraidd y sefydliad ac yn canolbwyntio ar alluogi darpariaeth y blaenoriaethau hyn.

Eqwyddorion Arweinol

Daw atal yn gyntaf, Rhoi blaenoriaeth i’r rhai mwyaf agored i niwed, Cynllunio ar gyfer y tymor hir, Integreiddio a chydweithio. Ymgynghori â phobl leol a’u cynnwys, Bydd yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn thema trawbynciol ym mhob blaenoriaeth.

Mae’r gwerthoedd yma wedi cael eu defnyddio i lunio Tref Weithredol y Cyngor

Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd hyn wedi'u ddefnyddio i ddiffinio'r ffordd mae'r Cyngor yn gweithio.

Fformatau eraill

Mae’r ddogfen yma ar gael yn Saesneg. Os ydych yn darllen y fersiwn ar-lein, defnyddiwch y ddolen “Saesneg” ar ochr dde’r bar uchaf. Os ydych yn darllen copi papur, defnyddiwch y manylion cyswllt i gael copi o’r fersiwn Saesneg os gwelwch yn dda.

Bydd y ddogfen hon a dogfennau ategol yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn fformatau Microsoft Word a PDF yn safonol. Bydd fformatau hygyrch eraill, yn cynnwys print bras, Braille, DVD Iaith Arwyddion Prydeinig, hawdd ei ddeall, sain ac electronig, a bydd ieithoedd eraill ar gael ar gais.

Adborth

Mae croeso i chi anfon eich sylwadau ynglŷn â chynnwys a diwyg Cynllun y Cyngor. Os oes gennych chi awgrymiadau neu sylwadau ynglŷn â sut i wneud y cynllun yn fwy darllenadwy, neu os ydych o’r farn y dylai’r Cyngor ganolbwyntio ar feysydd eraill neu ychwanegol, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod. Bydd pob awgrym ynglŷn â meysydd eraill i ganolbwyntio arnynt yn cael eu hystyried fel rhan o’r gwaith o reoli perfformiad a diweddaru’r cynllun hwn. Bydd sylwadau ynglŷn â’r cynllun yn cael eu hystyried cyn ei gyhoeddi eto yng ngwanwyn.

Canolbwyntio ar ein Perfformiad

Dyma ein hadroddiad perfformiad blynyddol yn erbyn ein targedau yng Nghynllun y Cyngor. Gweler y crynodeb gweithredol am fersiwn fyrrach.