Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cyd-destun Cenedlaethol a Lleol

Y Cyd-destun Cenedlaethol

Lansiwyd Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Ebrill 2008, a dyma’r tro cyntaf i ganllawiau penodol ar Awtistiaeth a Syndrom Asperger gael eu hamlinellu ar gyfer asiantaethau lleol. Diben y Cynllun Gweithredu Strategol oedd pennu cyfeiriad teithio clir i ddatblygu gwasanaethau yng Nghymru trwy sicrhau cymryd camau penodol a mesuradwy ac, ar sail tystiolaeth o nifer achosion ac angen, gan gomisiynu gwasanaethau rhwng asiantaethau yn lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol fel y bo’n briodol. Bwriad y Cynllun Gweithredu hefyd yw ehangu dealltwriaeth o ASD a nifer yr achosion yng Nghymru.

Un o’r camau allweddol yn y Cynllun Gweithredu Strategol yw:

Y dylai Partneriaethau Fframwaith Plant a Phobl Ifanc a Phartneriaethau Strategol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Ffyniant Lleol gynorthwyo sefydlu grŵp cydgysylltu ASD ymhob cylch lleol. Dylai’r grŵp hwn fod yn amlasiantaethol, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, ac ysbrydoli a chefnogi agweddau a gytunwyd arnynt rhwng asiantaethau at gynllunio gwasanaethau’n strategol a’u comisiynu ar gyfer pobl gydag ASD.

Mae’r cynllun gweithredu strategol yn cyflwyno sut mae gwasanaethau ar gyfer pobl gydag Awtistiaeth yn cael eu cyflenwi yng Nghymru, ac mae’n cynnwys camau penodol ar anghenion oedolion gydag Awtistiaeth.

Cyd-destun Lleol

Mae Cynlluniau Strategol Wrecsam ar gyfer ASD wrthi’n cael eu diweddaru yn unol â datblygiadau diweddar Llywodraeth Cymru.

Sefydlwyd Grŵp Gwaith a Gorffen ASD yn Wrecsam er mwyn gwneud y canlynol:

Bydd meysydd i’w datblygu’n cynnwys:

 1. Hyfforddiant
 2. Cynyddu ymwybyddiaeth
 3. Trawsnewid
 4. Cefnogaeth (rhieni; teuluoedd; gweithwyr proffesiynol)
 5. Adnabod ac Asesu
 6. Cyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau
 7. Archwilio darpariaeth / bylchau
 8. Adnoddau (presennol / y dyfodol)
 9. Cysylltiadau â grwpiau / strategaethau eraill
 10. Safonau ansawdd a NSF
 11. Comisiynu ar y cyd
 12. Cyllid
 13. Datblygu llwybrau gofal amlasiantaethol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn croesawu’r Cynllun Gweithredu Strategol ac mae wedi datblygu Fframwaith Strategol Wrecsam ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD) yn ddiweddar sy’n anelu at ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion gydag ASD a’u teuluoedd trwy ddwyn gweithwyr proffesiynol Iechyd, Addysg, Tai, Cyfiawnder Ieuenctid, Gyrfa Cymru, Gofal Cymdeithasol a’r Sector Gwirfoddol ynghyd, ar y cyd ag Awtistiaeth Cymru a’r Gymdeithas Awtistig Genedlaethol.

Ein nod yw datblygu ymhellach yr arferion da ym maes Awtistiaeth sy’n bodoli eisoes yn Wrecsam ar draws a rhwng asiantaethau a thynnu gwybodaeth a medrusrwydd lleol ynghyd wrth ddatblygu agwedd ddi-dor, ddiwnïad a chydgysylltiedig at gyflenwi gwasanaethau i blant a phobl ifanc gydag ASD. Felly, fel rhan o’r Fframwaith Strategol lluniwyd cynllun datblygu tair blynedd, yn tynnu ar arferion gorau cenedlaethol a lleol ac yn cyflwyno’r camau gweithredu yn ôl blaenoriaeth ar gyfer datblygu a gwella gwasanaeth amlasiantaethol yn Wrecsam.

Amcanion Fframwaith Strategol Wrecsam ar gyfer ASD:

Fframwaith Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm awtistig (ASD) yn Wrecsam

Gwnaed ymchwil gan grŵp gorchwyl a gorffen, ar y cyd â rhieni a gweithwyr proffesiynol gyda phrofiad a gwybodaeth am ASD. At ei gilydd, teimlwyd nad oedd gwybodaeth ar gael yn rhwydd i rieni a bod hyfforddiant yn bwysig iawn i bawb sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion gydag ASD, yn arbennig gweithwyr cynnal. Dywed rhai rhieni eu bod wedi cael profiad o ddiffyg dealltwriaeth a gwybodaeth am ASD yn gyffredinol a’u bod yn teimlo’n gryf fod angen cynyddu ymwybyddiaeth yn y gymuned ehangach a gwasanaethau y daw unigolion i gysylltiad â hwy’n rheolaidd. Mae’r canfyddiadau hyn yn adleisio astudiaethau cenedlaethol sydd hefyd yn awgrymu na all bywydau plant ac oedolion gydag ASD ond gwella os oes gan gymdeithas well dealltwriaeth o’u cyflwr. Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ASD yw un o’r elfennau allweddol wrth sicrhau bod anghenion pob unigolyn yn cael eu hadnabod a’u hasesu’n llawn.

Ychwanegwyd y wybodaeth hon at y cynllun datblygu yn Wrecsam ac mae’r camau canlynol yn dangos rhai o’r gweithrediadau sydd ar y gweill ar hyn o bryd: